post_img

Komponista Jāzepa Vītola (1863–1948) balāde jauktam korim „Gaismas pils”, 1899

Latviešu mūzikas klasiķis Jāzeps Vītols Latvijas kultūras kanonā pārstāvēts tikai ar lakonisko kora balādi „Gaismas pils”. Un, lai gan izvēle pašsaprotama – no atsevišķas dziesmas statusa tā jau sen nokļuvusi nacionālo simbolu kategorijā –, tajā pašā laikā Jāzeps Vītols vēsturiskajā atmiņā nebūt nav palicis ar vienu vienīgu darbu. Būdams ilggadējs Pēterburgas konservatorijas profesors (kur viņa gaitas dažādos rakursos krustojušās ar vairākām krievu meistaru paaudzēm – no Rubinšteina un Rimska-Korsakova līdz Prokofjevam un Stravinskim), bet pēc tam – centrālā figūra Latvijas Konservatorijas dibinātāju lokā (un pēc būtības Jāzepa Vītola vārdā šo augstskolu varēja saukt jau viņa dzīves laikā) un veselas latviešu komponistu plejādes skolotājs (no Graubiņa līdz Jērumam), savu ietekmi vēl nostiprinājis ar darbību mūzikas kritikā un izmēģinājis savus spēkus vijoles, alta, klavieru, ērģeļu spēlē un diriģēšanā (un tos novērtējot paškritiski), Jāzeps Vītols ar tikpat plašu vērienu īstenoja arī personisko komponista talantu un profesionalitāti.

Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza /ar zeen. komponistu un swehtku dirigentu laipnu pabalstu J. Wihtola sastahdita. (1904). Jelgava: G. Landebergs.

Lēmums svītrot „Gaismas pili” no 1985. gada Vispārējo Dziesmu svētku programmas. Fragments no Aigara Urtāna raksta „Padomju cenzūra Latvijā līdz 1990. gadam”, publicēts Latvijas vēsturnieku komisijas rakstu 25. sējuma „Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991” (Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009) 69. lpp.

Bibliogrāfiskais saraksts ar Jāzepa Vītola balādes „Gaismas pils” nošizdevumiem un atsevišķi iespiestām notīm Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas krātuvē, 2018.

Orests Silabriedis par Jāzepu Vītolu Latvijas kultūras kanonā, 2008.

Rīgas Latviešu biedrības zālē Vītola kompozīciju vakars 1908. g. 3. maijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Prof. J. Vītola 25 g. mākslinieka jubilejas koncerts 1911. g. 24. novembrī. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Jāzepa Vītola kora dziesmas: [koncerta programma] 1959. g. 28. februārī. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Prof. Jāzepa Vītola (26.7.1863-24.4.1948) 125. dzimšanas un 40. nāves dienas piemiņas sarīkojuma programma: piemiņas koncerts Hamburgā 1988. gada 4. jūnijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Sidnejas latviešu vīru kora koncerts J. Vītola 120. dzimšanas dienas atcerei 1983. gada 5. novembrī: [koncerta programma]. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Jāzepam Vītolam – 150: [prospekts]. (2012). [Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija]. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Jāzeps Vītols un latvju dzejnieki: J. Vītola solodziesmu koncertcikls Latvijas nacionālās operas Beletāžas zālē 2013. gada 9. februārī, 2. martā un 13. aprīlī: [koncerta programma]. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Gaismas pils [notis]. (1901). No: Dziesmu krājums jauktiem koriem (22.-25. lpp.). Rīga: Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums.

Orests Silabriedis par Jāzepu Vītolu Latvijas kultūras kanonā, 2008. (Angļu valodā)

Marks Geibers par Jāzepu Vītolu Latvijas kultūras kanonā, 2019. (Angļu valodā)

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma koncerts [notis]: dziesmas koriem. (2016). Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Bērzkalns, Valentīns. (1965). Latviešu dziesmu svētku vēsture: 1864-1940. Bruklina: Grāmatu draugs.

Brīnišķais spēks: J. Vītola 130. dzimšanas dienas atcerei veltīts rakstu krājums. (1993). Rīga: Latvijas Kultūras ministrijas Skolu centrs.

Dziesmu svētku mazā enciklopēdija (178.-179. lpp.). (2004). Rīga: Musica Baltica, 2004. Par Gaismas pili.

Gaismas pils augšāmcēlējs Haralds Mednis. (2006). Rīga: Valters un Rapa.

Graubiņš, Jēkabs (red.). (1944). Jāzeps Vītols: raksti par viņa dzīvi un darbu 80 gados. Rīga: Latvju grāmata.

Grāvis, Harijs. (2010). Adzele-Gaujiena, 1111-2011. Gaujienas pagasts: Gaujienas pagasta pārvalde.

Grāvītis, Oļģerts. (1958). Jāzeps Vītols un latviešu tautas dziesma (182.-183. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Jāzepa Vītola Mūzikas dienas, mākslinieciskais vadītājs Edgars Račevskis. (2016). Rīga: Antava.

Jāzeps Vītols tuvinieku, audzēkņu un laikabiedru atmiņās. (1999). Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija; sast. Oļģerts Grāvītis. Rīga: Zinātne.

Kļaviņa, Velga. (1980). Latviešu mūzikas literatūra: mācību līdzeklis LPSR bērnu mūzikas skolu 5. un 6. klašu audzēkņiem (90.-91. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Kļaviņš, Dz. (1971). Latviešu klasiskā kora balāde. No: Latviešu mūzika: raksti par mūziku. IX sējums (91.-107. lpp.). Rīga: Liesma.

Latviešu kora literatūra. 1. daļa (62.-63. lpp.). (1970). Rīga: Liesma.

Lindenbergs, Jānis. (2001). Latviešu kora literatūra. 2. sējums (3.-6. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza: ar zeen. komponistu un swehtku dirigentu laipnu pabalstu J. Wihtola sastahdita (7.-8. lpp.). (1904). Jelgava: G. Landebergs.

Prēdele, Zane. (2012). Jāzepa Vītola Gaismas pils: skaņdarba uztvere 20.-21. gadsimtā. No: Mūzikas akadēmijas raksti. 9. sējums (23.-41. lpp.). Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija; Musica Baltica.

Vēriņa, S. (1991). Jāzeps Vītols – komponists un pedagogs. Rīga: Avots.

Vītols, Jāzeps. (1988). Manas dzīves atmiņas. Sast. Oļģerts Grāvītis. Rīga: Liesma.

Vītoliņš, Jēkabs. (1972). Latviešu mūzikas vēsture. 1. sējums (272.-275. lpp.). Rīga: Liesma.

Vītols, Jāzeps. ([195-]). Gaismas pils [skaņuplate]. Izpilda Reitera koris, diriģents Teodors Reiters. Zviedrija: Latvian music. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/3938.

Vītols, Jāzeps. (1973). Gaismas pils [skaņuplate]. Izpilda Tautas koris „Daile”, diriģents Jānis Ozoliņš. Rīga: Melodija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fs-3/516 (pieejams LNB tīklā).

Vītols, Jāzeps. ([1988]). Gaismas pils. No: Mūžam dziesma nezudīs [videokasete]. Izpilda Televīzijas un radio Teodora Kalniņa koris, diriģenti Juris Kļaviņš, Sigvards Kļava. Rīga: Latvijas Televīzija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fvk/56.

Vītols, Jāzeps. (1988). Gaismas pils [skaņuplate]. Izpilda Latvijas Valsts konservatorijas mācību koris, diriģenti Imants Kokars, Juris Kļaviņš. Rīga: Melodija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fs-3/6419 (pieejams LNB tīklā).

Vītols, Jāzeps. (1993). Gaismas pils. No: Latviešu kora mūzikas izlase [CD]. Izpilda Latvijas Radio koris, diriģenti Sigvards Kļava, Kaspars Putniņš. [Rīga]: Baltic promotion. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/229 (pieejams LNB tīklā).

Vītols, Jāzeps. (1996). Gaismas pils. No: Latviešu kordziesmas antoloģija Nr. 1, 1873-1917: Gaismas pils [CD]. Izpilda Rīgas kamerkoris „Ave Sol”, diriģents Imants Kokars. Rīga: Ave Sol. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/2431 (pieejams LNB tīklā).

Braun, Joachim. (1983, Spring). Two Unique Baltic Music collections. Journal of Baltic Studies. Vol. 14, No. 1, 85.-88. lpp.

Bregts, Valdis. (1963, 26. jūl.). Skan Jāzepa Vītola dziesmas. Rīgas Balss, Nr. 175, 7. lpp.

Darkevics, A. (1963, 1. aug.). Latvija godina savu mūzikas krīvu krīvu. Dzimtenes Balss, Nr. 62, 1., 4. lpp.

Dārziņš, E. (1908, 1. jūn.). Jozefs Vītols. Zalktis, Nr. 6, 127.-134. lpp.

Gaismas pils atkal nogrimusi. Okupētajā Latvijā aizvadīti Dziesmu svētki. (1960, 20. aug.). Austrālijas Latvietis, Nr. 550, 1., 2. lpp.

Jāzeps Vītols (speciālizdevums veltīts Vītolam). (1933, 1. jūl.). Mūzikas apskats, Nr. 9, 257.-296. lpp.

Jāzeps Vītols audzēkņu atmiņās. (1983, 1. janv.). Latvju Mūzika, Nr. 14, 1353.-1374. lpp.

Krelle, U. (1986, 16. aug.). Gaismas pils valdnieks. Haraldam Mednim – 80. Padomju Jaunatne, Nr. 158, 2. lpp.

Kursītis, A. (1980, 21. okt.). „Augšām cēlās Gaismas pils”. Liesma (Valmiera), Nr. 164, 3. lpp.

Kursītis, A. (1980, 6. nov.). Auseklis un Vītols. Dzimtenes Balss, Nr. 46, 6. lpp.

Lesiņš, K. (1958, 1. maijs). Jāzepa Vītola dzīvā gara piemiņai. Tilts, Nr. 25-26, 6.-9. lpp.

Lesiņš, Knuts. (1983, 1. janv.). Jāzepa Vītola piemiņai. Latvju Mūzika, Nr. 14, 1331.-1340. lpp.

Nacionālās demonstrācijas Rīgā. Vītola Gaismas pili Dziesmu svētkos dzied trīs reizes. (1980, 9. aug.). Laiks, Nr. 64, 1. lpp.

Purva-Roze, Ārija. (1984, 1. apr.). Jāzeps Vītols: 1863-1948. Universitas, Nr. 53, 27.-29. lpp.

Sans-Didrichsone, Marija. (1984, 1. apr.). Kā mēs dziedājām! Kā Vītols diriģēja! Universitas, Nr. 53, 30. lpp.

Šturms, Arnolds. (1983, 1. janv.) Latviešu nacionālās mūzikas izveidotājs Jāzeps Vītols. Latvju Mūzika, Nr. 14, 1341.-1352 lpp.

Wolverton, Vance. (2003, August). Baltic portraits: Jāzeps Vītols, Patriarch of Latvia’s Art Music Tradition. The Choral Journal, Vol. 44, No. 1, 9.-17. lpp.

Wolverton, Vance. (2013, November). A Unique treasure: the Latvian choral anthology. The Choral Journal. Vol. 54, No. 4, 8.-21. lpp.