post_img

Komponista Jāzepa Vītola (1863–1948) balāde jauktam korim „Gaismas pils”, 1899

Jāzepa Vītola “Gaismas pils” (1899) ir vienlaikus latviešu klasiskās mūzikas rītausmas, paša Vītola kormūzikas un arī Dziesmu svētku simbols. 19. gadsimta beidzamajās desmitgadēs parādījās pirmie profesionālie nacionālie komponisti, kuru vidū viens no pionieriem bija vāciski runājošā latviešu ģimenē uzaugušais Jāzeps Vītols. Pēc mūzikas studijām Sanktpēterburgā Vītols apmetās tur uz dzīvi un kļuva par vienu no sava laika ziemeļu Palmīras leģendārās konservatorijas cienījamākajiem profesoriem. Līdztekus pedagoģiskajam darbam viņš veica mūzikas kritiķa un diriģenta pienākumus, kā arī komponēja, tiesa, lielākoties vasarās, kad bija vairāk vaļas. “Gaismas pils” sacerēta, komponista vārdiem runājot, it kā “starp citu” 1899. gada 21. jūnijā Pleskavas guberņas Zarečjē, kur Vītols vadīja vasaras pie sava brāļa – ārsta Anša. Dziesmas pirmatskaņojums notika Rīgas Latviešu dziedāšanas biedrības kora koncertā Jēkaba Ozola vadībā Rīgas Riteņbraucēju dārzā 1900. gada vasarā.

Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza /ar zeen. komponistu un swehtku dirigentu laipnu pabalstu J. Wihtola sastahdita. (1904). Jelgava: G. Landebergs.

Lēmums svītrot „Gaismas pili” no 1985. gada Vispārējo Dziesmu svētku programmas. Fragments no Aiga Urtāna raksta „Padomju cenzūra Latvijā līdz 1990. gadam”, publicēts Latvijas vēsturnieku komisijas rakstu 25. sējuma „Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991” (Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009) 69. lpp.

Bibliogrāfiskais saraksts ar Jāzepa Vītola balādes „Gaismas pils” nošizdevumiem un atsevišķi iespiestām notīm Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas krātuvē, 2018

Orests Silabriedis par Jāzepu Vītolu Latvijas Kultūras kanonā, 2008

Rīgas Latviešu biedrības zālē Vītola kompozīciju vakars 1908. g. 3. maijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums

Prof. J. Vītola 25 g. mākslinieka jubilejas koncerts 1911. g. 24. novembrī. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums

Jāzepa Vītola kora dziesmas: [koncerta programma] 1959. g. 28. februārī. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums

Prof. Jāzepa Vītola (26.7.1863-24.4.1948) 125. dzimšanas un 40. nāves dienas piemiņas sarīkojuma programma: piemiņas koncerts Hamburgā 1988. gada 4. jūnijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums

Sidnejas latviešu vīru kora koncerts J. Vītola 120. dzimšanas dienas atcerei 1983. gada 5. novembrī: [koncerta programma]. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums

Jāzepam Vītolam – 150: [prospekts]. (2012). [Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija]. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums

Jāzeps Vītols un latvju dzejnieki: J. Vītola solodziesmu koncertcikls Latvijas nacionālās operas Beletāžas zālē 2013. gada 9. februārī, 2. martā un 13. aprīlī: [koncerta programma]. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums

Gaismas pils [notis]. (1901). No: Dziesmu krājums jauktiem koriem (22.-25. lpp.). Rīga: Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums

XXVI Visparejo latviesu Dziesmu un XVI Deju svetku Nosleguma koncerts [notis]: dziesmas koriem. (2016). Riga: Latvijas Nacionalais kulturas centrs.

Bērzkalns, Valentīns. (1965). Latviešu dziesmu svētku vēsture: 1864-1940. Bruklina: Grāmatu draugs.

Brīnišķais spēks: J. Vītola 130. dzimšanas dienas atcerei veltīts rakstu krājums. (1993). Rīga: Latvijas Kultūras ministrijas Skolu centrs.

Dziesmu svētku mazā enciklopēdija (178.-179. lpp.). (2004). Rīga: Musica Baltica, 2004. Par Gaismas pili.

Gaismas pils augšāmcēlējs Haralds Mednis. (2006). Rīga: Valters un Rapa.

Graubiņš, Jēkabs (red.). (1944). Jāzeps Vītols: raksti par viņa dzīvi un darbu 80 gados. Rīga: Latvju grāmata.

Grāvis, Harijs. (2010). Adzele-Gaujiena, 1111-2011. Gaujienas pagasts: Gaujienas pagasta pārvalde.

Grāvītis, Oļģerts. (1958). Jāzeps Vītols un latviešu tautas dziesma (182.-183. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Jāzepa Vītola Mūzikas dienas, mākslinieciskais vadītājs Edgars Račevskis. (2016). Rīga: Antava.

Kļaviņa, Velga. (1980). Latviešu mūzikas literatūra: mācību līdzeklis LPSR bērnu mūzikas skolu 5. un 6. klašu audzēkņiem (90.-91. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Kļaviņš, Dz. (1971). Latviešu Klasiskā kora balāde. No: Latviešu mūzika: raksti par mūzik. IX sējums (91.-107. lpp.). Rīga: Liesma.

Latviešu kora literatūra. 1. daļa (62.-63. lpp.). (1970). Rīga: Liesma.

Lindenbergs, Jānis. (2001). Latviešu kora literatūra. 2. sējums (3.-6. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza: ar zeen. komponistu un swehtku dirigentu laipnu pabalstu J. Wihtola sastahdita (7.-8. lpp.). (1904). Jelgava: G. Landebergs.

Prēdele, Zane. (2012). Jāzepa Vītola Gaismas pils: skaņdarba uztvere 20.-21. gadsimtā. No: Mūzikas akadēmijas raksti. 9. sējums (23.-41. lpp.). Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija; Musica Baltica.

Vītoliņš, Jēkabs. (1972). Latviešu mūzikas vēsture. 1. sējums (272.-275. lpp.). Rīga: Liesma.

Vītols, Jāzeps. ([195-]). Gaismas pils [skaņuplate]. Izpilda Reitera koris, diriģents Teodors Reiters. Zviedrija: Latvian music. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/3938

Vītols, Jāzeps. (1973). Gaismas pils [skaņuplate]. Izpilda Tautas koris „Daile”, diriģents Jānis Ozoliņš. Rīga: Melodija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fs-3/516 (pieejams LNB tīklā)

Vītols, Jāzeps. ([1988]). Gaismas pils. No: Mūžam dziesma nezudīs [videokasete]. Izpilda Televīzijas un radio Teodora Kalniņa koris, diriģenti Juris Kļaviņš, Sigvards Kļava. Rīga: Latvijas Televīzija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fvk/56

Vītols, Jāzeps. (1988). Gaismas pils [skaņuplate]. Izpilda Latvijas Valsts konservatorijas mācību koris, diriģenti Imants Kokars, Juris Kļaviņš. Rīga: Melodija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fs-3/6419 (pieejams LNB tīklā)

Vītols, Jāzeps. (1993). Gaismas pils. No: Latviešu kora mūzikas izlase [CD]. Izpilda Latvijas Radio koris, diriģenti Sigvards Kļava, Kaspars Putniņš. [Rīga]: Baltic promotion. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/229 (pieejams LNB tīklā)

Vītols, Jāzeps. (1996). Gaismas pils. No: Latviešu kordziesmas antoloģija Nr. 1, 1873-1917: Gaismas pils [CD]. Izpilda Rīgas kamerkoris „Ave Sol”, diriģents Imants Kokars. Rīga: Ave Sol. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/2431 (pieejams LNB tīklā)