post_img

Dzejnieka un rakstnieka Raiņa (1865–1929) dzejoļu krājums „Gals un sākums”, 1912, un luga „Uguns un nakts”, 1905

Dzejoļu krājums „Gals un sākums” (1912) un dramaturģijas darbs – luga „Uguns un nakts” (1905) ir literārie darbi, kas visspilgtāk atklāj latviešu dzejnieka un dramaturga Raiņa literārā veikuma esenci. Tie iemieso episka mēroga pasaules un personības attīstības garīgos principus un ar simbolu pretmetiem ilustrē pasaules un cilvēciskās esamības pastāvēšanas garīgo spriegumu. Šie darbi, gluži kā visa Raiņa literārā darbība, Latvijas kultūrai ir nozīmīga arī politiskā kontekstā, jo viņa literārā vēstījuma un ideju spriegums un morālie ideāli arvien gājuši roku rokā ar valstiskuma idejām un centieniem pēc Latvijas valsts un sociāldemokrātiskas sabiedrības izveides.

Memoriālā māja „Raiņa un Aspazijas vasarnīca”. (2017). Atjaunota 2015. gadā Norvēģijas–Latvijas partnerībā. Kultūras ministrija.

Raiņa muzejs „Tadenava”. (2017). Atjaunots 2015. gadā Norvēģijas–Latvijas partnerībā. Kultūras ministrija.

Raiņa muzejs „Tadenava”. (2017). Stāsta arhitekts Ēriks Cērpiņš. Ekspozīcijas autori: SIA „H2E” un Memoriālo muzeju apvienība. Latvijas Arhitektu savienība.

Museum of Childhood in Tadenava: first home of Latvian poet, playwright and politician Rainis (1865-1929). (2017). Design Studio H2E.

Raiņa un Aspazijas māja Baznīcas ielā 30, Rīgā. (2017). Atjaunota 2016. gadā Norvēģijas–Latvijas partnerībā. Kultūras ministrija.

Kalnačs, Benedikts. (2015). Raiņa daiļrade: globāli jautājumi, Austrumu un Centrālās Eiropas perspektīvas. Priekšlasījums angļu valodā konferences „Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē”, 2015. gada 1. un 2. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, ietvaros. Latvijas Nacionālās bibliotēkas video arhīvs.

Vilks, Andris. (2015). Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka uzruna konferencē „Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”, 2015. gada 6. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas video arhīvs.

Vīķe-Freiberga, Vaira. (2015). Vairas Vīķes-Freibergas priekšlasījums konferencē „Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”, 2015. gada 6. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas video arhīvs.

Matīsa, Vita. (2015). Vitas Matīsas priekšlasījums konferencē konferencē „Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”, 2015. gada 6. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas video arhīvs.

Andersone, Emma. (1968). Raiņa dzeja: [arī par „Gals un sākums”] (282.-345. lpp.). Rīga: Zinātne.

Ābola, Mirdza. (1977). Gals un sākums: [komentāri par Raiņa dzejas krājuma tapšanu, izdevumiem]. No: Rainis. Kopoti raksti. 2. sēj. (444.-503. lpp.). Rīga:  Zinātne.

Bārda, Fricis. (1938). J. Rainis. Gals un sākums. No: Fr. Bārda. Kopoti raksti. 1. sēj. (228.-237. lpp.). Rīga: Valtera un Rapas akc. sab. apgāds.

Birkerts, Antons. (1925). Rainis kā mākslinieks: monografija (79.-84., 110.-122. lpp.). Rīga: A. Raņķis.

J. Raiņa Gals un sākums. Viena rituma ziemas dziesma: [dzejas krājums]. (1919). Rīga: A. Gulbja apgādībā.

Hausmanis, Viktors. (1971). Raiņa daiļrades process. Rīga: Zinātne.

Hausmanis, Viktors. (1973). Raiņa dramaturģija (42.-77. lpp.). Rīga: Zinātne.

Hausmanis, Viktors. (1980). Uguns un nakts: sacerēšanas gaita. No: J. Rainis. Kopoti raksti. 9. sēj. (542.-560. lpp.). Rīga: Zinātne.

Hausmanis, Viktors. (1999). Gētes traģēdija „Fausts” un Raiņa „Uguns un nakts”. No: Rainis un Gēte: „Fausta” tulkojuma simtgade (247.-255. lpp.). Rīga: Nordik.

Kalniņš, Jānis. (1977). Rainis: biogrāfisks romāns (228.-252., 385.-409. lpp.). Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (2003). Raiņa Uguns un nakts un J. V. Gētes Fausta satura un simbolikas analoģija. No: Valdis Ķikāns. Eiropas literārie virzieni Latvijā: monogrāfija (110.-129. lpp.). Rīga: RaKa.

Kursīte, Janīna. (1996). Laiks un telpa Raiņa dzejā: [arī par „Gals un sākums”]. No: Janīna Kursīte. Raiņa dzejas poētika (166.-179. lpp.). Rīga: Zinātne.

Rainim 150. „Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”: rakstu krājums. (2015). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Ziedonis, Imants. (2015). „Gals un sākums”: eseja. No: Imants Ziedonis. Mūžības temperaments: studijas par Raini (5.-19. lpp.). Rīga: Mansards.