post_img

Poetry Collection "End and Beginning", 1912, and the Play "Fire and Night", 1905, by Poet and Writer Rainis (1865–1929)

Rainis would probably be the pick of most Latvians if they were asked to choose their national writer. The two works by Rainis included in the Latvian Culture Canon are the poetry collection “End and Beginning” (Gals un sākums) and the play “Fire and Night” (Uguns un nakts).

Memorial house “Rainis and Aspazija Summer House” (2017). Renovated in 2015 in Norwegian-Latvian partnership. Ministry of Culture of the Republic of Latvia.

Rainis Museum “Tadenava”. (2017). Renovated in 2015 in Norwegian-Latvian partnership. Ministry of Culture of the Republic of Latvia.

Rainis Museum “Tadenava”. (2017). Architect Ēriks Cērpiņš. Design: H2E and Association of Memorial Museums. Latvian Association of Architects.

Museum of Childhood in Tadenava: first home of Latvian poet, playwright and politician Rainis (1865-1929). (2017). Design Studio H2E.

Rainis and Aspazija house in Rīga, Baznīcas iela 30. (2017). Renovated in 2016 in Norwegian-Latvian partnership. Ministry of Culture of the Republic of Latvia.

Kalnačs, Benedikts. (2015). Rainis' works: global questions, Eastern and Western perspectives. Reading in English for the conference "Between Truth and Power: The Role of Authors in Building and Changing Europe" on 1-2 May 2015 at the National Library of Latvia. Video collection of the National Library of Latvia.

Vilks, Andris. (2015). Speech by the director of the National Library of Latvia Andris Vilks at the conference "Rainis – 150. And the Morning Shall Be Accepted as It Comes" (Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks) on 6 October 2015 at the National Library of Latvia. Video collection of the National Library of Latvia.

Vīķe-Freiberga, Vaira. (2015). Reading by Vaira Vīķe-Freiberga at the conference "Rainis – 150. And the Morning Shall Be Accepted as It Comes" (Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks) on 6 October 2015 at the National Library of Latvia. Video collection of the National Library of Latvia.

Matīsa, Vita. (2015). Reading by Vita Matīsa at the conference "Rainis – 150. And the Morning Shall Be Accepted as It Comes" (Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks) on 6 October 2015 at the National Library of Latvia. Video collection of the National Library of Latvia.

Andersone, Emma. (1968). Raiņa dzeja: [arī par „Gals un sākums”] (282.-345. lpp.). Rīga: Zinātne.

Ābola, Mirdza. (1977). Gals un sākums: [komentāri par Raiņa dzejas krājuma tapšanu, izdevumiem]. No: Rainis. Kopoti raksti. 2. sēj. (444.-503. lpp.). Rīga:  Zinātne.

Bārda, Fricis. (1938). J. Rainis. Gals un sākums. No: Fr. Bārda. Kopoti raksti. 1. sēj. (228.-237. lpp.). Rīga: Valtera un Rapas akc. sab. apgāds.

Birkerts, Antons. (1925). Rainis kā mākslinieks: monografija (79.-84., 110.-122. lpp.). Rīga: A. Raņķis.

J. Raiņa Gals un sākums. Viena rituma ziemas dziesma: [dzejas krājums]. (1919). Rīga: A. Gulbja apgādībā.

Hausmanis, Viktors. (1971). Raiņa daiļrades process. Rīga: Zinātne.

Hausmanis, Viktors. (1973). Raiņa dramaturģija (42.-77. lpp.). Rīga: Zinātne.

Hausmanis, Viktors. (1980). Uguns un nakts: sacerēšanas gaita. No: J. Rainis. Kopoti raksti. 9. sēj. (542.-560. lpp.). Rīga: Zinātne.

Hausmanis, Viktors. (1999). Gētes traģēdija „Fausts” un Raiņa „Uguns un nakts”. No: Rainis un Gēte: „Fausta” tulkojuma simtgade (247.-255. lpp.). Rīga: Nordik.

Kalniņš, Jānis. (1977). Rainis: biogrāfisks romāns (228.-252., 385.-409. lpp.). Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (2003). Raiņa Uguns un nakts un J. V. Gētes Fausta satura un simbolikas analoģija. No: Valdis Ķikāns. Eiropas literārie virzieni Latvijā: monogrāfija (110.-129. lpp.). Rīga: RaKa.

Kursīte, Janīna. (1996). Laiks un telpa Raiņa dzejā: [arī par „Gals un sākums”]. No: Janīna Kursīte. Raiņa dzejas poētika (166.-179. lpp.). Rīga: Zinātne.

Rainim 150. „Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”: rakstu krājums. (2015). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Ziedonis, Imants. (2015). „Gals un sākums”: eseja. No: Imants Ziedonis. Mūžības temperaments: studijas par Raini (5.-19. lpp.). Rīga: Mansards.