post_img

Rakstnieka Kārļa Skalbes (1879–1945) pasaku krājums „Ziemas pasakas”, 1913

Dzejnieka, rakstnieka, politiķa un žurnālista Kārļa Skalbes literārās pasakas ir viena no raksturīgākajām 20. gadsimta sākuma latviskās identitātes zīmēm un kritērijiem. Skalbe pamatoti izpelnījies „pasaku ķēniņa” apzīmējumu, kā viņu savulaik nodēvējis latviešu rakstnieks Antons Austriņš (1884–1934). Savukārt Arveds Švābe (1888–1959), viens no pirmajiem Skalbes pasaku pētniekiem, uzsvēris, ka viņa pasakās galvenais varonis ir Tikums. Ar šo tikuma, proti, ētikas, prioritātes akcentu, Skalbe ir latvju dainu tikumisko pamatprincipu – iejūtības, līdzjūtības, labestības, piedošanas – turpinātājs. Skalbe uztverams kā mīlestībā pasauli un cilvēkus vērojošs un izprotošs rakstnieks, kuram pats svarīgākais ir vairot pasaulē labo un prieku, nedarot citiem sāpes. Daudzējādā ziņā viņa pasakās izceltās cilvēciskās un tautas vērtības palikušas nemainīgas līdz mūsdienām.

Burima, Maija. (2008). Dekadences sadzīves kultūras iezīmes 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. No: Eiropas kultūra kā sistēma (306.-319. lpp.). Daugavpils: Saule. Komparatīvistikas institūta almanahs; 11. sēj.

Kārlis Skalbe – raksti un atmiņas: rakstu krājums. (1999). Rīga: Zvaigzne ABC. Par rakstniekiem un literatūru.

Kārlis Skalbe, 1879-1945: dzejnieks, sabiedrisks un valsts darbinieks. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (80.-81. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T.p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (80.-81. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālais apg.

Ķikāns, Valdis. (2003). Neomītisms latviešu literatūrā XX gadsimta sākumā. No: Valdis Ķikāns. Eiropas literārie virzieni Latvijā (28.-35. lpp.). Rīga: RaKa.

O. Vailds – K. Skalbe: dubultportrets = O. Wilde-K. Skalbe: double portrait. (2006). Daugavpils: Saule. Komparatīvistikas institūta almanahs = Almanac of the Institute of Comparative studies; 5. sēj. Angļu un latviešu literārie sakari = English and Latvian literary contacts; 1. izd.

Rudzītis, J. (1971). Jaunlaiku pasaka latviešu literatūrā. No: J. Rudzītis. Starp provinci un Eiropu (108.-114. lpp.). [Vesterosa]: Ziemeļblāzma.

Rudzītis, J. (1977). Dzimtene Kārļa Skalbes pasakās. No: J. Rudzītis. Raksti (54.-62. lpp). [Vesterosa]: Ziemeļblāzma.

Ruskule, Iveta. (2001). Tradīcijas dažādās sejas Kārļa Skalbes pasaku tēlu semantikā. No: Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas (15.-22. lpp.). [Daugavpils]: Saule.

Skalbe, Kārlis. (19–). Ziemas pasakas. Pēterburga: A. Gulbja apgāds.

Skalbe, Karlis. (1921). Winter Märchen. Rīga: A. Gulbja apgāds.

Skalbe, Kārlis. (1922-1925). Kopoti raksti: ar A. Birkerta biografiski-kritisku skici. Rīga: „Kultūras Balss” apgādībā.

Skalbe, Kārlis. (1979). Kārlis Skalbe stāsta–. Bromma, Sweden: Atvase.

Skalbe, Kārlis. (2001-2015). Mūža raksti: 7 sēj. Rīga: Elpa.

Švābe, Arveds. ([1929]). Kārļa Skalbes pasaka. No: Kārlis Skalbe, 1879-1929: svētku raksti (20.-24. lpp.). [Rīga: Latvju Kultūra].

Švābe, Arveds. (1955). Skalbes pasakas. No: Kārlis Skalbe. Raksti. 6. sēj. (149.-157. lpp.). Stockholma: Daugava.