post_img

The Short Story Collection "Winter Tales", 1913, by Writer Kārlis Skalbe (1879−1945)

If Rainis (1865–1929) is Latvia’s most esteemed writer, Kārlis Skalbe would have a strong claim to be regarded as its best-loved. He was a deceptively complex writer – known as “the king of fairy tales” (pasaku karalis), although he was not a writer of fairy tales in exactly the way that most Western readers would understand the term. The 76 strange and beautiful tales he wrote during his life are especially close to the Latvian heart, but he was also an accomplished poet.

Burima, Maija. (2008). Dekadences sadzīves kultūras iezīmes 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. No: Eiropas kultūra kā sistēma (306.-319. lpp.). Daugavpils: Saule. Komparatīvistikas institūta almanahs; 11. sēj.

Kārlis Skalbe – raksti un atmiņas: rakstu krājums. (1999). Rīga: Zvaigzne ABC. Par rakstniekiem un literatūru.

Kārlis Skalbe, 1879-1945: dzejnieks, sabiedrisks un valsts darbinieks. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (80.-81. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T.p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (80.-81. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālais apg.

Ķikāns, Valdis. (2003). Neomītisms latviešu literatūrā XX gadsimta sākumā. No: Valdis Ķikāns. Eiropas literārie virzieni Latvijā (28.-35. lpp.). Rīga: RaKa.

O. Vailds – K. Skalbe: dubultportrets = O. Wilde-K. Skalbe: double portrait. (2006). Daugavpils: Saule. Komparatīvistikas institūta almanahs = Almanac of the Institute of Comparative studies; 5. sēj. Angļu un latviešu literārie sakari = English and Latvian literary contacts; 1. izd.

Rudzītis, J. (1971). Jaunlaiku pasaka latviešu literatūrā. No: J. Rudzītis. Starp provinci un Eiropu (108.-114. lpp.). [Vesterosa]: Ziemeļblāzma.

Rudzītis, J. (1977). Dzimtene Kārļa Skalbes pasakās. No: J. Rudzītis. Raksti (54.-62. lpp). [Vesterosa]: Ziemeļblāzma.

Ruskule, Iveta. (2001). Tradīcijas dažādās sejas Kārļa Skalbes pasaku tēlu semantikā. No: Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas (15.-22. lpp.). [Daugavpils]: Saule.

Skalbe, Kārlis. (19–). Ziemas pasakas. Pēterburga: A. Gulbja apgāds.

Skalbe, Karlis. (1921). Winter Märchen. Rīga: A. Gulbja apgāds.

Skalbe, Kārlis. (1922-1925). Kopoti raksti: ar A. Birkerta biografiski-kritisku skici. Rīga: „Kultūras Balss” apgādībā.

Skalbe, Kārlis. (1979). Kārlis Skalbe stāsta–. Bromma, Sweden: Atvase.

Skalbe, Kārlis. (2001-2015). Mūža raksti: 7 sēj. Rīga: Elpa.

Švābe, Arveds. ([1929]). Kārļa Skalbes pasaka. No: Kārlis Skalbe, 1879-1929: svētku raksti (20.-24. lpp.). [Rīga: Latvju Kultūra].

Švābe, Arveds. (1955). Skalbes pasakas. No: Kārlis Skalbe. Raksti. 6. sēj. (149.-157. lpp.). Stockholma: Daugava.