post_img

Kārlis Skalbe (1879–1945) "Wintermärchen", 1913

Kārlis Skalbe wurde am 7. November 1879 in Vecpiebalga geboren und starb am 15. April 1945 in Stockholm. Ende 1944 war er von Kurland (Kurzeme) aus über das Meer an die schwedische Küste geflohen. Knapp ein Jahr, nachdem Lettland seine Unabhängigkeit wiedererlangt hatte, sind die Urnen von Kārlis und Lizete Skalbe überführt und am 20. Juni 1992 auf der Anhöhe bei ihrem Haus „Saulrieti“ („Sonnenuntergang“) in Vecpiebalga beigesetzt worden. Im Oktober 1987 ist in „Saulrieti“ ein Skalbe-Gedenkmuseum eröffnet worden.

Burima, Maija. (2008). Dekadences sadzīves kultūras iezīmes 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. No: Eiropas kultūra kā sistēma (306.-319. lpp.). Daugavpils: Saule. Komparatīvistikas institūta almanahs; 11. sēj.

Kārlis Skalbe – raksti un atmiņas: rakstu krājums. (1999). Rīga: Zvaigzne ABC. Par rakstniekiem un literatūru.

Kārlis Skalbe, 1879-1945: dzejnieks, sabiedrisks un valsts darbinieks. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (80.-81. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T.p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (80.-81. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālais apg.

Ķikāns, Valdis. (2003). Neomītisms latviešu literatūrā XX gadsimta sākumā. No: Valdis Ķikāns. Eiropas literārie virzieni Latvijā (28.-35. lpp.). Rīga: RaKa.

O. Vailds – K. Skalbe: dubultportrets = O. Wilde-K. Skalbe: double portrait. (2006). Daugavpils: Saule. Komparatīvistikas institūta almanahs = Almanac of the Institute of Comparative studies; 5. sēj. Angļu un latviešu literārie sakari = English and Latvian literary contacts; 1. izd.

Rudzītis, J. (1971). Jaunlaiku pasaka latviešu literatūrā. No: J. Rudzītis. Starp provinci un Eiropu (108.-114. lpp.). [Vesterosa]: Ziemeļblāzma.

Rudzītis, J. (1977). Dzimtene Kārļa Skalbes pasakās. No: J. Rudzītis. Raksti (54.-62. lpp). [Vesterosa]: Ziemeļblāzma.

Ruskule, Iveta. (2001). Tradīcijas dažādās sejas Kārļa Skalbes pasaku tēlu semantikā. No: Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas (15.-22. lpp.). [Daugavpils]: Saule.

Skalbe, Kārlis. (19–). Ziemas pasakas. Pēterburga: A. Gulbja apgāds.

Skalbe, Karlis. (1921). Winter Märchen. Rīga: A. Gulbja apgāds.

Skalbe, Kārlis. (1922-1925). Kopoti raksti: ar A. Birkerta biografiski-kritisku skici. Rīga: „Kultūras Balss” apgādībā.

Skalbe, Kārlis. (1979). Kārlis Skalbe stāsta–. Bromma, Sweden: Atvase.

Skalbe, Kārlis. (2001-2015). Mūža raksti: 7 sēj. Rīga: Elpa.

Švābe, Arveds. ([1929]). Kārļa Skalbes pasaka. No: Kārlis Skalbe, 1879-1929: svētku raksti (20.-24. lpp.). [Rīga: Latvju Kultūra].

Švābe, Arveds. (1955). Skalbes pasakas. No: Kārlis Skalbe. Raksti. 6. sēj. (149.-157. lpp.). Stockholma: Daugava.