post_img

Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863–1908) noveles un luga „Indrāni”, 1904

Rūdolfs Blaumanis ir viens no izcilākajiem latviešu rakstniekiem, kura literārajos darbos, īpaši prozā un dramaturģijā, daudzveidīgi un mākslinieciski pārliecinoši atklāts sabiedrības sociālais un psiholoģiskais portrets 19. un 20. gadsimta mijā. Blaumanis uzsvēris latviešu nācijas pašapziņas nostiprināšanos un ekonomiskos centienus, tajā pašā laikā pievēršot pastiprinātu uzmanību tēloto cilvēku individualitātei un personībai, viņu iekšējiem pārdzīvojumiem un izdarītajām izvēlēm. Blaumaņa noveles un luga „Indrāni” uzskatāmi atklāj rakstnieka meistarību literāro darbu sižetu un raksturu izveidē.

Birkerts, Antons. (1930). Rudolfs Blaumanis dzīvē un darbā: monografija. Rīga: Raņķis. Latvju izcilus darbinieki; Nr. 2.

Blaumanis, Rūdolfs. (1993-2000). Kopoti raksti: 9 sēj. [Sastādītāja un komentāru autore Ieva Kalniņa]. Rīga: Cīrulis; Jumava.

Hausmanis, Viktors. (1984). Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: Liesma.

Kovzele, Oksana. (2009). Māja Rūdolfa Blaumaņa prozā: [analizētas noveles un stāsti Aizvien lillā, Paradīzē, Pērkona negaiss, Pie aizbirušā avota, Purva bridējs, Sapnis, Spijēnos]. No: Māja Eiropas kultūrā (31.-40. lpp.). Daugavpils: Saule. Komparatīvistikas institūta almanahs; 19. sēj.

Kuzina, Anna. (2013). Blaumanis tuvplānā: rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades hronoloģija: 1863-1908. Rīga: Madris.

Rūdolfs Blaumanis laika biedru atmiņās. (1962). [Sakārt. Kārlis Egle un Antons Birkerts]. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Rūdolfs Blaumanis, 1863-1908: rakstnieks. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (44.-45. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T.p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (50.-51. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālais apg.

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. (2013). Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte; [sastādītāja un zinātniskā redaktore: Ieva Kalniņa]. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds.

Smilktiņa, Benita. (1999). Dzīves pilnasinības atspoguļojums R. Blaumaņa novelistikā. No: Benita Smilktiņa. Novele (33.-51. lpp.). Rīga: Zinātne.

Stankevičs, Antons. (1973). No Braku kalna: stāsts par Rūdolfa Blaumaņa dzīvi. Rīga: Liesma.

Vilsons, Alfons. (1956). Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Volkova, Līvija. (2008). Blaumaņa zelts: rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos. Rīga: Karogs.

Zālīte, P. (1923). Prof. Dr. phil. P. Zālītes Rūdolfs Blaumanis, viņa darbi un nozīme literatūrā. Rīga: [bez izdevēja].

Ziedonis, Arvids. (1979). A study of Rūdolfs Blaumanis. Hamburg: Helmut Buske Verlag. Hamburger philologische Studien, Bd. 48.