post_img

Rūdolfs Blaumanis (1863–1908) Novellen und das Drama "Die Indrans", 1904

Rūdolfs Blaumanis ist einer der beliebtesten lettischen Autoren aller Zeiten. Die Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird von ihm im Stil des Realismus meisterhaft dargestellt. Es ist eine Zeit, in der Lettland immer noch Teil des zaristischen Russlands ist, jedoch kulturell und ökonomisch stark durch die Deutschbalten geprägt. Die Letten sind bestrebt, wirtschaftliche und kulturelle Unabhängigkeit zu erreichen.

Birkerts, Antons. (1930). Rudolfs Blaumanis dzīvē un darbā: monografija. Rīga: Raņķis. Latvju izcilus darbinieki; Nr. 2.

Blaumanis, Rūdolfs. (1993-2000). Kopoti raksti: 9 sēj. [Sastādītāja un komentāru autore Ieva Kalniņa]. Rīga: Cīrulis; Jumava.

Hausmanis, Viktors. (1984). Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: Liesma.

Kovzele, Oksana. (2009). Māja Rūdolfa Blaumaņa prozā: [analizētas noveles un stāsti Aizvien lillā, Paradīzē, Pērkona negaiss, Pie aizbirušā avota, Purva bridējs, Sapnis, Spijēnos]. No: Māja Eiropas kultūrā (31.-40. lpp.). Daugavpils: Saule. Komparatīvistikas institūta almanahs; 19. sēj.

Kuzina, Anna. (2013). Blaumanis tuvplānā: rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades hronoloģija: 1863-1908. Rīga: Madris.

Rūdolfs Blaumanis laika biedru atmiņās. (1962). [Sakārt. Kārlis Egle un Antons Birkerts]. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Rūdolfs Blaumanis, 1863-1908: rakstnieks. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (44.-45. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T.p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (50.-51. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālais apg.

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. (2013). Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte; [sastādītāja un zinātniskā redaktore: Ieva Kalniņa]. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds.

Smilktiņa, Benita. (1999). Dzīves pilnasinības atspoguļojums R. Blaumaņa novelistikā. No: Benita Smilktiņa. Novele (33.-51. lpp.). Rīga: Zinātne.

Stankevičs, Antons. (1973). No Braku kalna: stāsts par Rūdolfa Blaumaņa dzīvi. Rīga: Liesma.

Vilsons, Alfons. (1956). Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Volkova, Līvija. (2008). Blaumaņa zelts: rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos. Rīga: Karogs.

Zālīte, P. (1923). Prof. Dr. phil. P. Zālītes Rūdolfs Blaumanis, viņa darbi un nozīme literatūrā. Rīga: [bez izdevēja].

Ziedonis, Arvids. (1979). A study of Rūdolfs Blaumanis. Hamburg: Helmut Buske Verlag. Hamburger philologische Studien, Bd. 48.