post_img

Vidzemes pauguraiņu ainava

Vidzemes pauguraiņu ainavas unikālo veidolu nosaka Vidzemes augstienei izteiktais reljefa saposmojums. Sevišķa Vidzemes augstienes ainavu iezīme ir lielpauguri (Gaiziņkalns, Sirdskalns, Abrienas kalns, Nesaules kalns, Mazais Gaiziņkalns, Viešūrkalns, Dravēnu kalns, Bolēnu kalns u. c.) un to masīvi, kas veido Latvijas teritorijas mūsdienu zemes virsmas augstākos punktus. Vidzemē tos bieži sauc par augstumiem, piemēram, Siltumēnu un Andrēnu augstumi Dzērbenes pagastā, Brežģa un Ievkalna augstumi Taurenes pagastā, Ežu augstumi (tā tos nosaucis savulaik Reinis Kaudzīte), kas patreiz vairāk saistās ar Elku kalnu Skujenes pagastā, Bākaskalna augstumi Vecpiebalgas pagastā un citi. Lielpauguriem pieguļ vidējpauguraines un sīkpauguraines, kā arī plašas viļņotas nogāzes. Šāds reljefa formu izkārtojums no lielpauguriem paver izcilas un tālas skatu perspektīvas. Savukārt arī paši lielpauguri no attāluma ainavā vizuāli izceļas.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” ainavu struktūrplāns. (2016.) SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Hagemann, Volker. (2006). Lettland entdecken. Unterwegs im Herzen des Baltikums. Berlin: Trescher Verlag.

Klepers, A., Druva-Druvaskalne, I. (2017). Viensēta un ainavas kvalitāte dabas daudzveidības kontekstā. Valmiera: Vidzemes augstskola.

Nikodemus, O. (2018). Latvijas ainavzemes un ainavapvidi. No: Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts (574.–604. lpp.). Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.

Skalbe, K. (1936). Zāles dvaša. Rīga: A. Gulbis.

Urtāne, M., Urtāns, J. (2018). Latvijas kultūrainava. Latvija un latvieši. I sējums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 327.–357. lpp.

Vecpiebalgas novada teritorijas plānojums 2013–2025. I daļa. Paskaidrojuma raksts. Ainavas, Vecpiebalga.

Vidzemes ainavas, to novērtējums un izmantošanas raksturojums. (2007). Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra”.

Zariņa, A., Lūkins, M., Vinogradovs, I. (2018). Kultūrainavu reģioni. No: Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts (627.–635. lpp.). Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.