post_img

Komponista Jurjānu Andreja (1856–1922) dziesma jauktam korim „Pūt, vējiņi”, 1884

Jurjānu Andrejs (1856–1922) ir latviešu profesionālajā mūzikā pirmais trīs augstākās izglītības diplomus ieguvušais Pēterburgas konservatorijas absolvents, brīvmākslinieks – ērģelnieks (1880), komponists (1881) un mežradznieks (1882). Latviešu simfonisma, vokāli instrumentālās mūzikas (kantātes, oratorijas) un instrumentālā koncertžanra pamatlicējs. Savu komponista un atskaņotājmākslinieka sūtību viņš veiksmīgi apvienojis ar aktīvu pedagoga, diriģenta un folkloras vācēja, etnomuzikologa sasniegumiem, no kuriem daudzi pirmreizēji, zelta burtiem ierakstīti latviešu mūzikas vēsturē.

Izcilā latviešu mūzikas darbinieka radošo nopelnu klāstā izceļama arī viņa paša folkloras vākumos laimīgi atrastās Daugavas laivinieku dziesmas “Pūt, vējiņi” apdares partitūra. Apdare veidota četrbalsīgam a capella jauktajam korim Si bemol mažorā, šķietami vienkāršā, astoņu taktu garā diatoniskās harmonizācijas daiļskanībā.

Grauzdiņa, Ilma. (2008). Kopkora dziedātās Jurjānu Andreja dziesmas. No: Ilma Grauzdiņa. Izredzētie: Latvijas Lielā kora virsdiriģenti (27.  lpp). Rīga: Tautas mākslas centrs.

Grāvītis, Oļģerts. (1953). Jurjānu Andrejs (76.-77. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Jurjānu Andrejs un viņa laikmets. (193-). No: Jāzepa Vītola virsred., red. Jēkabs Vītoliņš. Mūzikas vēsture (518.-528. lpp.). Rīga: Grāmatu draugs.

Klotiņš, Arnolds (sast.). (1981). Jurjānu Andrejs mūzikas kultūrā un tautā =Андрей Юрьян в музыке и жизни народа. Rīga: Zinātne.

Kļaviņa, Velga, Janevica, Astra. (1980). Latviešu mūzikas literatūra (79.-80. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Latviešu mūzikas klasiķi – 19. gadsimtā dzimušie komponisti. Jurjānu Andrejs. (2005). No: Anita Miķelsone (sast.) Latviešu mūzikas literatūras tēmas (6.-7. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Mūrniece, Laima (sast.). (1980). Jurjānu Andrejs. Raksti. Rīga: Liesma.

Pūt vējiņi!: latviešu tautasdziesma Jurjānu Andreja apdarē. (2014). No: 25. Vispārējie latviešu dziesmu svētki. Līgo!: noslēguma koncerts [DVD]. [Latvija]: Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/1430

Torgāns, Jānis. (1981). Jurjānu Andrejs = Андрей Юрьян. Rīga: Liesma.

Torgāns, Jānis. (2010). Pati pazīstamākā no kopskaitā apmēram 100 apdarēm ir „Pūt, vējiņi!” (1884). No: Jānis Torgāns. Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (22.-24. lpp.). Rīga: Zinātne.

Visendorfs, Māris. (2002). Brāļi Jurjāni. Ērgļi: Pulgošņa kultūrvides parks.

Vītoliņš, Jēkabs. (1972). Jurjānu Andrejs, 1856-1922. No: Jēkabs Vītoliņš, Lija Krasinska. Latviešu mūzikas vēsture (226.-249., 236.-237. lpp.). Rīga: Liesma.

Zālītis, Atis. (1928). Jurjānu Andrejs. Rīga: Jurjānu Andreja fonda komiteja.