post_img

Song "Pūt, vējiņi" for Mixed Choir as Arranged by Jurjānu Andrejs (1856–1922)

Andrejs Jurjāns or Jurjānu Andrejs was the first graduate of St. Petersburg conservatory with three professional diplomas − as an organist (1880), a composer (1881), and as a French horn player (1882). He became the founder of Latvian symphonic and vocal symphonic music genres (first Latvian cantatas, cello concerto, “Symphonic allegro”). Successful as a composer and performer, he was also active in music education, conducting, and as a folklore researcher and ethnomusicologist.

Grauzdiņa, Ilma. (2008). Kopkora dziedātās Jurjānu Andreja dziesmas. No: Ilma Grauzdiņa. Izredzētie: Latvijas Lielā kora virsdiriģenti (27.  lpp). Rīga: Tautas mākslas centrs.

Grāvītis, Oļģerts. (1953). Jurjānu Andrejs (76.-77. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Jurjānu Andrejs un viņa laikmets. (193-). No: Jāzepa Vītola virsred., red. Jēkabs Vītoliņš. Mūzikas vēsture (518.-528. lpp.). Rīga: Grāmatu draugs.

Klotiņš, Arnolds (sast.). (1981). Jurjānu Andrejs mūzikas kultūrā un tautā =Андрей Юрьян в музыке и жизни народа. Rīga: Zinātne.

Kļaviņa, Velga, Janevica, Astra. (1980). Latviešu mūzikas literatūra (79.-80. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Latviešu mūzikas klasiķi – 19. gadsimtā dzimušie komponisti. Jurjānu Andrejs. (2005). No: Anita Miķelsone (sast.) Latviešu mūzikas literatūras tēmas (6.-7. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas [notis] (6.-7. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Mūrniece, Laima (sast.). (1980). Jurjānu Andrejs. Raksti. Rīga: Liesma.

Pūt vējiņi!: latviešu tautasdziesma Jurjānu Andreja apdarē. (2014). No: 25. Vispārējie latviešu dziesmu svētki. Līgo!: noslēguma koncerts [DVD]. [Latvija]: Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/1430.

Straumes Jahnis. (1922). Jurjanu Andrejs. No: Muhsu musikas mahksleneeki: monografiski apraksti ar fotografijam. 2. burtn. (18.-47. lpp.). Riga: A. Gulbja apgahdiba.

Torgāns, Jānis. (1981). Jurjānu Andrejs = Андрей Юрьян. Rīga: Liesma.

Torgāns, Jānis. (2010). Pati pazīstamākā no kopskaitā apmēram 100 apdarēm ir „Pūt, vējiņi!” (1884). No: Jānis Torgāns. Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (22.-24. lpp.). Rīga: Zinātne.

Visendorfs, Māris. (2002). Brāļi Jurjāni. Ērgļi: Pulgošņa kultūrvides parks.

Vītoliņš, Jēkabs. (1972). Jurjānu Andrejs, 1856-1922. No: Jēkabs Vītoliņš, Lija Krasinska. Latviešu mūzikas vēsture (226.-249., 236.-237. lpp.). Rīga: Liesma.

Vītoliņš, Jēkabs (red.). (1930). Jurjānu Andrejs un viņa laikmets. No: Mūzikas vēsture (518.-528. lpp.). Rīga: Grāmatu draugs.

Zālītis, Atis. (1928). Jurjānu Andrejs. Rīga: Jurjānu Andreja fonda komiteja.