post_img

Das Hochland von Vidzeme

Das Hochland von Vidzeme (Livland) ist eine abwechslungsreiche Endmoränenlandschaft. Zwischen dem Gauja-Nationalpark und Latgale liegt diese malerische Landschaft mit Wäldern, Tälern und Hügeln, der höchste davon ist Gaiziņš inmitten eines Naturparks. Aber auch andere Hügel erstrecken sich über die Gegend, z.B. Sirdskalns, Abrienas kalns, Nesaules kalns, Viešūrkalns, Dravēnu kalns, Bolēnu kalns.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” ainavu struktūrplāns. (2016.) SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Hagemann, Volker. (2006). Lettland entdecken. Unterwegs im Herzen des Baltikums. Berlin: Trescher Verlag.

Klepers, A., Druva-Druvaskalne, I. (2017). Viensēta un ainavas kvalitāte dabas daudzveidības kontekstā. Valmiera: Vidzemes augstskola.

Nikodemus, O. (2018). Latvijas ainavzemes un ainavapvidi. No: Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts (574.–604. lpp.). Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.

Skalbe, K. (1936). Zāles dvaša. Rīga: A. Gulbis.

Urtāne, M., Urtāns, J. (2018). Latvijas kultūrainava. Latvija un latvieši. I sējums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 327.–357. lpp.

Vecpiebalgas novada teritorijas plānojums 2013–2025. I daļa. Paskaidrojuma raksts. Ainavas, Vecpiebalga.

Vidzemes ainavas, to novērtējums un izmantošanas raksturojums. (2007). Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra”.

Zariņa, A., Lūkins, M., Vinogradovs, I. (2018). Kultūrainavu reģioni. No: Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts (627.–635. lpp.). Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.