post_img

Dzejnieka Ojāra Vācieša (1933–1983) dzejoļu krājums „Si minors”, 1982

„Si minors” (1982) ir 20. gadsimta 50.–80. gadu latviešu modernisma klasiķa Ojāra Vācieša dzejas krājums. Tas ir ievērojamākais 1982. gada latviešu dzejas izdevums poētisko meklējumu ziņā; dzejoļu krājums, kas veltīts laika un laiku tematikai tās filozofiskajā interpretācijā; un visbeidzot pēdējais dzejnieka dzīves laikā iznākušais krājums, kurā kulminē viņa mākslinieciskās savdabības esence.

Avotiņa, Daina. (2015). Mani spēka pīlāri: vēstules un mazi atmiņu komentāri. Rīga: Zvaigzne ABC.

Cilvēka brīvība. Cilvēka balss: Ojāra Vācieša starptautiskā zinātniskā konference: rakstu krājums. (2005). Sast. Anda Kubuliņa. Rīga: Pils.

Dzīves dziesma sarkanā: Ojārs Vācietis un viņa laiks: zinātnisku rakstu krājums. (2013). Sast. Ausma Cimdiņa. Rīga: Zinātne.

Guntis, Berelis. (1999). Sešdesmito gadu dzejas renesanse: Ojārs Vācietis. „Es neizgudroju dzeju. Dzeja izgudroja mani”. No: Guntis Berelis. Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam (149.-175. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Kronta, Ildze. (1986). Gadi. Darbi. Personības: raksti par literatūru. Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (1980). Pieci: raksti par Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Imanta Auziņa, Arvīda Skalbes un Māra Čaklā jaunāko dzeju. Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (2003). Sirreālisms un latviešu literatūra. No: Eiropas literārie virzieni Latvijā (164.-180. lpp.). Rīga: RaKa.

Ķikāns, Valdis. (2003). Telplaiks latviešu poēmā. No: Eiropas literārie virzieni Latvijā (246.-274. lpp.). Rīga: RaKa.

Ķikāns, Valdis. (2007). Ojāra Vācieša lirikas poētika: monogrāfija. Rīga: RaKa.

Lasmanis, Mārtiņš. (2004). Aplūkojumi. Rīga: Nordik.

Ojāra Vācieša Piemiņas grāmata. (1984). Sast. Ildze Kronta, Jānis Peters. Rīga: Liesma.

Ojārs Vācietis, 1933–1983. (2006). No: A Hundred Great Latvians (156.-157. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.].

Ojārs Vācietis, 1933–1983: dzejnieks. (2006). No: 100 Latvijas personību (168.-169. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.].

Ojārs Vācietis: bibliogrāfija. (2008). Sast. Māra Izvestnija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Plotnieks, Jāni. (1992). Pērkonu rātais–: [Ojārs Vācietis]: atmiņu un pārdomu mozaīka. Rīga: Autora izdevums.

Repše, Gundega. (2005). Brālis. Ojārs Vācietis. Rīga: Pētergailis. Latvijas laikazīmes.

Vācietis, Ojārs. (1989–2003). Kopoti raksti: 10 sēj. Rīga: Liesma; Karogs.

Visums, sirds un tāpat–: grāmata par Ojāru Vācieti. (1993). Rīga: Karogs.