post_img

The Poetry Collection "Si Minor", 1982, by Poet Ojārs Vācietis (1933−1983)

The early 1980s were a bleakly pessimistic time in the Soviet Union, as Cold War tensions intensified the arms race and decades of mismanagement fed economic and social decline. One shining light in this darkness was the publication of “Si Minor” (Si minors) in 1982 by Latvian poet Ojārs Vācietis, a collection of humanistic yet profoundly spiritual poems deeply rooted in Latvia yet transcendingly universal. For both his literary talents and courage in speaking honestly, he is loved to this day by many Latvians.

Avotiņa, Daina. (2015). Mani spēka pīlāri: vēstules un mazi atmiņu komentāri. Rīga: Zvaigzne ABC.

Cilvēka brīvība. Cilvēka balss: Ojāra Vācieša starptautiskā zinātniskā konference: rakstu krājums. (2005). Sast. Anda Kubuliņa. Rīga: Pils.

Dzīves dziesma sarkanā: Ojārs Vācietis un viņa laiks: zinātnisku rakstu krājums. (2013). Sast. Ausma Cimdiņa. Rīga: Zinātne.

Guntis, Berelis. (1999). Sešdesmito gadu dzejas renesanse: Ojārs Vācietis. „Es neizgudroju dzeju. Dzeja izgudroja mani”. No: Guntis Berelis. Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam (149.-175. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Kronta, Ildze. (1986). Gadi. Darbi. Personības: raksti par literatūru. Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (1980). Pieci: raksti par Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Imanta Auziņa, Arvīda Skalbes un Māra Čaklā jaunāko dzeju. Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (2003). Sirreālisms un latviešu literatūra. No: Eiropas literārie virzieni Latvijā (164.-180. lpp.). Rīga: RaKa.

Ķikāns, Valdis. (2003). Telplaiks latviešu poēmā. No: Eiropas literārie virzieni Latvijā (246.-274. lpp.). Rīga: RaKa.

Ķikāns, Valdis. (2007). Ojāra Vācieša lirikas poētika: monogrāfija. Rīga: RaKa.

Lasmanis, Mārtiņš. (2004). Aplūkojumi. Rīga: Nordik.

Ojāra Vācieša Piemiņas grāmata. (1984). Sast. Ildze Kronta, Jānis Peters. Rīga: Liesma.

Ojārs Vācietis, 1933–1983. (2006). No: A Hundred Great Latvians (156.-157. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.].

Ojārs Vācietis, 1933–1983: dzejnieks. (2006). No: 100 Latvijas personību (168.-169. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.].

Ojārs Vācietis: bibliogrāfija. (2008). Sast. Māra Izvestnija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Plotnieks, Jāni. (1992). Pērkonu rātais–: [Ojārs Vācietis]: atmiņu un pārdomu mozaīka. Rīga: Autora izdevums.

Repše, Gundega. (2005). Brālis. Ojārs Vācietis. Rīga: Pētergailis. Latvijas laikazīmes.

Vācietis, Ojārs. (1989–2003). Kopoti raksti: 10 sēj. Rīga: Liesma; Karogs.

Visums, sirds un tāpat–: grāmata par Ojāru Vācieti. (1993). Rīga: Karogs.