post_img

Ojārs Vācietis (1933–1983), Gedichtband "H-Moll", 1982

Die Lyrik von Ojārs Vācietis ist ein polyphonisches Gesamtwerk, dass sich von den 50er bis zum Anfang der 80er Jahre erstreckt. Inwieweit Vācietis sich den Gegebenheiten der Sowjetzeit unterwerfen musste, in welchem Maß er selbst den literarischen Prozess gestaltete, kann abschließend noch nicht beantwortet werden. Ojārs Vācietis beeinflusste fast alle lettischen Dichter seiner Zeit. Er selbst sagte: „Ich habe die Lyrik nicht erfunden. Die Lyrik hat mich erfunden.“

Avotiņa, Daina. (2015). Mani spēka pīlāri: vēstules un mazi atmiņu komentāri. Rīga: Zvaigzne ABC.

Cilvēka brīvība. Cilvēka balss: Ojāra Vācieša starptautiskā zinātniskā konference: rakstu krājums. (2005). Sast. Anda Kubuliņa. Rīga: Pils.

Dzīves dziesma sarkanā: Ojārs Vācietis un viņa laiks: zinātnisku rakstu krājums. (2013). Sast. Ausma Cimdiņa. Rīga: Zinātne.

Guntis, Berelis. (1999). Sešdesmito gadu dzejas renesanse: Ojārs Vācietis. „Es neizgudroju dzeju. Dzeja izgudroja mani”. No: Guntis Berelis. Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam (149.-175. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Kronta, Ildze. (1986). Gadi. Darbi. Personības: raksti par literatūru. Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (1980). Pieci: raksti par Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Imanta Auziņa, Arvīda Skalbes un Māra Čaklā jaunāko dzeju. Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (2003). Sirreālisms un latviešu literatūra. No: Eiropas literārie virzieni Latvijā (164.-180. lpp.). Rīga: RaKa.

Ķikāns, Valdis. (2003). Telplaiks latviešu poēmā. No: Eiropas literārie virzieni Latvijā (246.-274. lpp.). Rīga: RaKa.

Ķikāns, Valdis. (2007). Ojāra Vācieša lirikas poētika: monogrāfija. Rīga: RaKa.

Lasmanis, Mārtiņš. (2004). Aplūkojumi. Rīga: Nordik.

Ojāra Vācieša Piemiņas grāmata. (1984). Sast. Ildze Kronta, Jānis Peters. Rīga: Liesma.

Ojārs Vācietis, 1933–1983. (2006). No: A Hundred Great Latvians (156.-157. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.].

Ojārs Vācietis, 1933–1983: dzejnieks. (2006). No: 100 Latvijas personību (168.-169. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.].

Ojārs Vācietis: bibliogrāfija. (2008). Sast. Māra Izvestnija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Plotnieks, Jāni. (1992). Pērkonu rātais–: [Ojārs Vācietis]: atmiņu un pārdomu mozaīka. Rīga: Autora izdevums.

Repše, Gundega. (2005). Brālis. Ojārs Vācietis. Rīga: Pētergailis. Latvijas laikazīmes.

Vācietis, Ojārs. (1989–2003). Kopoti raksti: 10 sēj. Rīga: Liesma; Karogs.

Visums, sirds un tāpat–: grāmata par Ojāru Vācieti. (1993). Rīga: Karogs.