post_img

Dzejnieka un rakstnieka Imanta Ziedoņa (1933–2013) dzejoļu krājumi „Es ieeju sevī”, 1968, un „Taureņu uzbrukums”, 1988, un dzejproza „Epifānijas”, 1. un 2. grāmata, 1971 un 1974

„Es ieeju sevī” un „Taureņu uzbrukums” ir izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumi, kuros pretstatā padomju laika ierastajai dzejas valodai un vēstījumam notiek pievēršanās garīgās izaugsmes meklējumiem un personības kā individualitātes attīstības ceļam. Savukārt epifānijas ir autora jaunradīts īsprozas virziens – esejiska tipa filozofiskas pārdomas un vērojumi par dzīves izpausmju dažādību. Šie darbi – novatoriski gan formāli, gan saturiski – guvuši ievērību plašā lasītāju un kritiķu lokā, saglabājot savu rezonansi latviešu kultūrā arī mūsdienās.

Berelis, Guntis. (1999). Sešdesmito gadu dzejas renesanse: Imants Ziedonis. „Baznīcu uz kalna celšu”. No: Guntis Berelis. Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam (166.-175. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Čaklā, Inta. (1995). Brīvības nolūks: [Imanta Ziedoņa dzeja 1972-1981]. No: I.  Ziedonis. Raksti. 4. sēj. (530.-539., 209.-216. lpp.). Rīga: Nordik.

Čaklā, Inta. (1995). Nerimtība: [Imanta Ziedoņa dzeja 20. gs. 60. gados]. No: I. Ziedonis. Raksti. 1. sēj. (527.-534. lpp.). Rīga: Nordik.

Ezera, Regīna. (1989). Dvēseles uzliesmojumi: I. Ziedoņa „Epifāniju” 2. grām.: [iekšējā rec. izdevniecībai „Liesma” 1974. g.]. No: R. Ezera. Virtuvē bez pavārgrāmatas (144.-154. lpp.). Rīga: Liesma. Rakstnieki par literatūru.

Ezera, Regīna. (1989). Virtuvē bez pavārgrāmatas. [Sastādījis un pēcvārdu sarakstījis B. Tabūns]. Rīga: Liesma. Rakstnieki par literatūru.

Grīnvalde, A. (1972). Dažu nozīmīgu problēmu padziļināšanās latviešu 60. gadu lirikā: [par krāj. „Es ieeju sevī”]. No: Valodniecības un literatūrzinātnes problēmas: [rakstu krājums] (151.-152., 155., 162.-163. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Imants Ziedonis, 1933: dzejnieks, esejists, publicists. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (166.-167. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T.p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (154.-155. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālāis apg.

Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš: zinātnisko rakstu krājums. (c2014). Sastādītāja Ausma Cimdiņa; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Rīga: Zinātne. Latviešu pamattekstu pētījumi.

Imants Ziedonis: bibliogrāfija:  2 sēj. (2013-2015). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Kubuliņa, Anda. (1987). „Darbs piedzimstot tiek līdzi dots” (I. Ziedonis): [par krāj.  „Es ieeju sevī”. No: A. Kubuliņa. Ērkšķu kronis katram savs: apcer. par dzeju (portreti, arī  tēlu semantika) (62.-68. lpp.). Rīga: Liesma.

Kursīte, J. (1988). Sešdesmitie gadi: [par krāj. „Es ieeju sevī”]. No: J. Kursīte. Laikazīmes dzejā (103.-104. lpp.). Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (1980). Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba: [par I. Ziedoni un O. Vācieti]. No: Valdis Ķikāns. Pieci: raksti par Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Imanta Auziņa, Arvīda Skalbes un Māra Čaklā jaunāko dzeju (55.-106. lpp.). Rīga: Liesma.

Lasmanis, Mārtiņš. (1988). Piezīme par „Taureņu uzbrukumu”: [par Imanta Ziedoņa dzeju grāmatu]. No: Ziedonis Imants. Taureņu uzbrukums. Rīga: Liesma.

Lasmanis, Mārtiņš. (2004). Aplūkojumi (44.-[47.] lpp.). Rīga: Nordik.

Muša, Ēvija. (2002). Indivīda psihiskās struktūras shēma Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumā „Taureņu uzbrukums”. No: Valoda un literatūra kultūras apritē: zina. rakti (233.-240. lpp.). Rīga: Latvijas Universitāte. Latvijas Universitātes zinātniskie raksti; 650. sēj.

Promatnākt, šurpaiziet: raksti par Imantu Ziedoni. (1983). Sastādītāja Inta Čaklā. Rīga: Liesma.

Rožkalne, Anita. (1995). Es ieeju sevī. No: I. Ziedonis. Raksti: 1. sēj.: Dzeja, 1961–1971 (517.-520. lpp.). Rīga: Nordik.

Rožkalne, Anita. (1995). Lielo loku laiks: [par krāj. „Taureņu uzbrukums”]. No: I. Ziedonis. Raksti. 11. sēj. (439.-449. lpp.). Rīga: Nordik.

Skujenieks, Knuts. (1990). Pakāpiens: 1988. g. dzejas grām.: [par krāj. „Taureņu uzbrukums”; tekstā I. Ziedoņa dzejolis „Flokši caur tumsu mirdz…”]. No: Kritikas gadagrāmata. 17. [laid.] (82.-89. lpp.). Rīga: Liesma.

Vērdiņš, Kārlis. (2011). Bastarda forma: latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antol. (189.-198. lpp.). Rīga: LU. Lit., folkloras un mākslas inst.

Vērdiņš, Kārlis. (2011). Imanta Ziedoņa „Epifānijas” un „Taureņu uzbrukums”. Kārlis Vērdiņš. Bastarda forma: latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antol. (189.-198. lpp ). Rīga: LU. Lit., folkloras un mākslas inst.

Ziedonis, Imants. (1995-2002). Raksti: 12 sējumos. Rīga: Nordik.