post_img

Poem Collections "I Enter Myself", 1968, and "Butterfly Attack", 1988, and Collections of Short Texts "Epiphanies", 1971 and 1974, by Poet and Writer Imants Ziedonis (1933−2013)

Imants Ziedonis was probably the most influential and widely popular Latvian poet of recent decades. His poetry exemplified a shift from the celebrations of progress that had typified Latvian poetry in the decades after its forced incorporation into the Soviet Union to a more introspective mode, preoccupied with a search for truth and personal growth. And however inward-looking his creative work often was, Ziedonis was very much a public figure, politically active and vocal on the problems facing Latvia, and was involved in many of the struggles his country faced – not least the restoration of its independence.

Berelis, Guntis. (1999). Sešdesmito gadu dzejas renesanse: Imants Ziedonis. „Baznīcu uz kalna celšu”. No: Guntis Berelis. Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam (166.-175. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Čaklā, Inta. (1995). Brīvības nolūks: [Imanta Ziedoņa dzeja 1972-1981]. No: I.  Ziedonis. Raksti. 4. sēj. (530.-539., 209.-216. lpp.). Rīga: Nordik.

Čaklā, Inta. (1995). Nerimtība: [Imanta Ziedoņa dzeja 20. gs. 60. gados]. No: I. Ziedonis. Raksti. 1. sēj. (527.-534. lpp.). Rīga: Nordik.

Ezera, Regīna. (1989). Dvēseles uzliesmojumi: I. Ziedoņa „Epifāniju” 2. grām.: [iekšējā rec. izdevniecībai „Liesma” 1974. g.]. No: R. Ezera. Virtuvē bez pavārgrāmatas (144.-154. lpp.). Rīga: Liesma. Rakstnieki par literatūru.

Ezera, Regīna. (1989). Virtuvē bez pavārgrāmatas. [Sastādījis un pēcvārdu sarakstījis B. Tabūns]. Rīga: Liesma. Rakstnieki par literatūru.

Grīnvalde, A. (1972). Dažu nozīmīgu problēmu padziļināšanās latviešu 60. gadu lirikā: [par krāj. „Es ieeju sevī”]. No: Valodniecības un literatūrzinātnes problēmas: [rakstu krājums] (151.-152., 155., 162.-163. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Imants Ziedonis, 1933: dzejnieks, esejists, publicists. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (166.-167. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T.p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (154.-155. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālāis apg.

Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš: zinātnisko rakstu krājums. (c2014). Sastādītāja Ausma Cimdiņa; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Rīga: Zinātne. Latviešu pamattekstu pētījumi.

Imants Ziedonis: bibliogrāfija:  2 sēj. (2013-2015). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Kubuliņa, Anda. (1987). „Darbs piedzimstot tiek līdzi dots” (I. Ziedonis): [par krāj.  „Es ieeju sevī”. No: A. Kubuliņa. Ērkšķu kronis katram savs: apcer. par dzeju (portreti, arī  tēlu semantika) (62.-68. lpp.). Rīga: Liesma.

Kursīte, J. (1988). Sešdesmitie gadi: [par krāj. „Es ieeju sevī”]. No: J. Kursīte. Laikazīmes dzejā (103.-104. lpp.). Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (1980). Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba: [par I. Ziedoni un O. Vācieti]. No: Valdis Ķikāns. Pieci: raksti par Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Imanta Auziņa, Arvīda Skalbes un Māra Čaklā jaunāko dzeju (55.-106. lpp.). Rīga: Liesma.

Lasmanis, Mārtiņš. (1988). Piezīme par „Taureņu uzbrukumu”: [par Imanta Ziedoņa dzeju grāmatu]. No: Ziedonis Imants. Taureņu uzbrukums. Rīga: Liesma.

Lasmanis, Mārtiņš. (2004). Aplūkojumi (44.-[47.] lpp.). Rīga: Nordik.

Muša, Ēvija. (2002). Indivīda psihiskās struktūras shēma Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumā „Taureņu uzbrukums”. No: Valoda un literatūra kultūras apritē: zina. rakti (233.-240. lpp.). Rīga: Latvijas Universitāte. Latvijas Universitātes zinātniskie raksti; 650. sēj.

Promatnākt, šurpaiziet: raksti par Imantu Ziedoni. (1983). Sastādītāja Inta Čaklā. Rīga: Liesma.

Rožkalne, Anita. (1995). Es ieeju sevī. No: I. Ziedonis. Raksti: 1. sēj.: Dzeja, 1961–1971 (517.-520. lpp.). Rīga: Nordik.

Rožkalne, Anita. (1995). Lielo loku laiks: [par krāj. „Taureņu uzbrukums”]. No: I. Ziedonis. Raksti. 11. sēj. (439.-449. lpp.). Rīga: Nordik.

Skujenieks, Knuts. (1990). Pakāpiens: 1988. g. dzejas grām.: [par krāj. „Taureņu uzbrukums”; tekstā I. Ziedoņa dzejolis „Flokši caur tumsu mirdz…”]. No: Kritikas gadagrāmata. 17. [laid.] (82.-89. lpp.). Rīga: Liesma.

Vērdiņš, Kārlis. (2011). Bastarda forma: latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antol. (189.-198. lpp.). Rīga: LU. Lit., folkloras un mākslas inst.

Vērdiņš, Kārlis. (2011). Imanta Ziedoņa „Epifānijas” un „Taureņu uzbrukums”. Kārlis Vērdiņš. Bastarda forma: latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antol. (189.-198. lpp ). Rīga: LU. Lit., folkloras un mākslas inst.

Ziedonis, Imants. (1995-2002). Raksti: 12 sējumos. Rīga: Nordik.