post_img

Dzejnieka Ulža Bērziņa (1944–2021) dzeja

Dzejnieks un tulkotājs Uldis Bērziņš, iespējams, ir jādēvē par nozīmīgāko šā laika dzejnieku. Viņš pieder dzejnieku paaudzei, kas literatūrā ienāca 20. gadsimta 60. gadu otrajā pusē – 70. gadu sākumā un kuras skatījums uz dzejas lomu un uzdevumiem būtiski atšķīrās no tobrīd valdošā uzskata par dzeju kā visai tiešu sabiedriski politisko procesu ietekmējošu instrumentu. Viņa daiļrade ievada jaunu posmu mūsu dzejas attīstībā. To nosacīti varētu dēvēt par „lingvistisko pagriezienu”, kad dzejas uzmanības centrā nonāca valoda – nevis kā līdzeklis noteikta sociāla, nacionāla, humāna uzdevuma veikšanai, bet kā pašvērtība. Bērziņam filoloģija ir nevis līdzeklis dzejas radīšanai, bet iedvesmas avots.

Berelis, G. (1999). Arhaisti un modernizētāji: Ulda Bērziņa, Jura Kunnosa un Pētera Brūvera dzeja. No: G. Berelis. Latviešu literatūras vēsture (256.-259. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Čaklā, Inta. (2013). Minūtes, gadi un citi Ulda Bērziņa dzejas laiki. No: Inta Čaklā. Kas dzīvo vārdos: raksti par literatūru (175.-184. lpp.). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Kritikas bibliotēka.

Čaklā, Inta. (2013). Ulda Bērziņa kosmogonija: [par Ulda Bērziņa dzeju krāj. „Dzeja” (Rīga: Atēna, 2004)]. No: Inta Čaklā. Kas dzīvo vārdos: raksti par literatūru (117.-119. lpp.). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Kritikas bibliotēka.

Kursīte, Janīna. (1994). Uldis Bērziņš. No: Latviešu rakstnieku portreti: 70.-80. gadi (26.-32., 159.-185. lpp.). Rīga: Zinātne.

Salējs, Māris. (2007). Uldis Bērziņš. No: Latviešu dzejnieku portreti: rakstu krājums (159.-185. lpp.). Rīga: Zinātne.

Salējs, Māris. (2011). Uldis Bērziņš: dzīve un laiktelpas poētika. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Studia humanitarica.

Vērdiņš, Kārlis. (2011). Uldis Bērziņš un citi 70. gadu dzejnieki. No: K. Vērdiņš. Bastarda forma: latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antol. (199.- 203.[213] lpp.). Rīga: LU. Lit., folkloras un mākslas inst.