post_img

Abavas senielejas ainava

Abavas senielejas ainavu veido gadu simtos un tūkstošos radies dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma kopums. Latvijas mēroga unikalitāti ainavai piešķir izteiktā Abavas senielejas forma un uzbūve (terasētās nogāzes, pieteku dziļās ielejas, gravas, palienas), ģeoloģisko nogulumu dažādība, kas kopā noteikušas cilvēku saimnieciskās aktivitātes, un kas, savukārt, izpaužas mežu un lauku mijā. Izteiksmīgais reljefs un augu valsts daudzveidība veido vizuāli pievilcīgas ainavu telpas, kas skatam paveras  no senielejas nogāzēm un pamatkrasta. Kopš senseniem laikiem upe un tās ieleja kalpojusi ne tikai kā dabisks šķērslis, bet arī kā satiksmes ceļš, kas savienoja Kurzemi un Zemgali. Tas atstājis paliekošu ietekmi uz senieleju un tās apkārtnes kultūrainavu, kas bagāta ar daudziem kultūrvēsturiskiem objektiem: pilskalniem, senkapiem, muižām, krogiem un baznīcām. Kultūras kanonā ir iekļauta senielejas ainava no Pūres līdz Rendai.

Ainavu inventarizācija un priekšlikumi to aizsardzības plānošanai. (1998). Īpaši  aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Abavas ieleja” plānojuma dabas nodaļa.

Hagemann, Volker. (2006). Lettland entdecken. Unterwegs im Herzen des Baltikums. Berlin: Trescher Verlag.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāns 2016.–2028. gadam. SIA „Metrum”.

Krievāns, M., Soms, J., Strautnieks, I., Zelčs, V. (2018). Upju ielejas sistēmas un nozīmīgākās upju ielejas. No: Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts (zin. red. Nikodemus O., Kļaviņš M., Krišjāne Z., Zelčs V.) (115.–130. lpp.). Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.

Melluma, A. (1995). Abavas programma. Pieabavas joslas ainava. Rokraksts.

Smaļinskis, J., Līviņa, A. (2017). Dabas parkam „Abavas senleja” – 50. Vides vēstis, Nr. 2, 25.–29. lpp.

Sleinis, I. (1936). Latvijas upes. No: Latvijas zeme, daba, un tauta. 1. sējums. Latvijas zeme (192.–339. lpp.). Rīga: Valters un Rapa.

Tūrisma attīstības plāns dabas parkam Abavas senleja. Kopsavilkums.

Vanags, K. L. (1934). Vadonis ceļojumiem pa Latviju. Rīga: Latvijas ekskursiju biedrība.

Ziedonis, I., Kurzemīte (361. lpp.). Rīga: Liesma.