post_img

Das Tal der Abava

Das Tal des Flusses Abava im Landesinneren von Kurland ist durch das Schmelzwasser von Gletschern entstanden. Im Naturpark wachsen mehr als 50 geschützte Pflanzenarten. Das Tal ist eine abwechslungsreiche Landschaft mit den Stromschnellen der Abava, Höhlen, Dolomitfelsen sowie den Wasserfällen von Īvande und dem Čužu-Moor am Ufer der Imula.

Ainavu inventarizācija un priekšlikumi to aizsardzības plānošanai. (1998). Īpaši  aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Abavas ieleja” plānojuma dabas nodaļa.

Hagemann, Volker. (2006). Lettland entdecken. Unterwegs im Herzen des Baltikums. Berlin: Trescher Verlag.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāns 2016.–2028. gadam. SIA „Metrum”.

Krievāns, M., Soms, J., Strautnieks, I., Zelčs, V. (2018). Upju ielejas sistēmas un nozīmīgākās upju ielejas. No: Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts (zin. red. Nikodemus O., Kļaviņš M., Krišjāne Z., Zelčs V.) (115.–130. lpp.). Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.

Melluma, A. (1995). Abavas programma. Pieabavas joslas ainava. Rokraksts.

Smaļinskis, J., Līviņa, A. (2017). Dabas parkam „Abavas senleja” – 50. Vides vēstis, Nr. 2, 25.–29. lpp.

Sleinis, I. (1936). Latvijas upes. No: Latvijas zeme, daba, un tauta. 1. sējums. Latvijas zeme (192.–339. lpp.). Rīga: Valters un Rapa.

Tūrisma attīstības plāns dabas parkam Abavas senleja. Kopsavilkums.

Vanags, K. L. (1934). Vadonis ceļojumiem pa Latviju. Rīga: Latvijas ekskursiju biedrība.

Ziedonis, I., Kurzemīte (361. lpp.). Rīga: Liesma.