post_img

Abava Primeval Valley Landscape

The Landscape of Abava primeval valley is made up by natural and cultural and historical heritage characteristics, that has been developed over hundreds and thousands of years. In the scale of Latvia, it is unique due to Abava river valley’s distinct shape and structure (valley’s terraced slopes, deep valleys of its tributaries, ravines, floodplains), diversity of geological sediments, that altogether have determined people’s economical activities, which further expands in the mix of forests and fields. The vivid terrain and variety of plants creates eye-pleasing landscapes that can be seen from the valley slopes and shoreline. Ever since the river and its valley have served not only as natural obstacles, but as a “traffic road” that connects Kurzeme and Zemgale together. That left a long-lasting influence on the primeval valley and the surrounding cultural landscape, rich in many cultural-historical objects: castle mounds, ancient burial grounds, manors, taverns and churches. The primeval river valley landscape included in the Culture Canon spans from Pūre to Renda.

Ainavu inventarizācija un priekšlikumi to aizsardzības plānošanai. (1998). Īpaši  aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Abavas ieleja” plānojuma dabas nodaļa.

Hagemann, Volker. (2006). Lettland entdecken. Unterwegs im Herzen des Baltikums. Berlin: Trescher Verlag.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāns 2016.–2028. gadam. SIA „Metrum”.

Krievāns, M., Soms, J., Strautnieks, I., Zelčs, V. (2018). Upju ielejas sistēmas un nozīmīgākās upju ielejas. No: Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts (zin. red. Nikodemus O., Kļaviņš M., Krišjāne Z., Zelčs V.) (115.–130. lpp.). Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.

Melluma, A. (1995). Abavas programma. Pieabavas joslas ainava. Rokraksts.

Smaļinskis, J., Līviņa, A. (2017). Dabas parkam „Abavas senleja” – 50. Vides vēstis, Nr. 2, 25.–29. lpp.

Sleinis, I. (1936). Latvijas upes. No: Latvijas zeme, daba, un tauta. 1. sējums. Latvijas zeme (192.–339. lpp.). Rīga: Valters un Rapa.

Tūrisma attīstības plāns dabas parkam Abavas senleja. Kopsavilkums.

Vanags, K. L. (1934). Vadonis ceļojumiem pa Latviju. Rīga: Latvijas ekskursiju biedrība.

Ziedonis, I., Kurzemīte (361. lpp.). Rīga: Liesma.