post_img

Mākslinieka Anša Cīruļa (1883–1942) radītais Rīgas pils Sūtņu akreditācijas zāles interjers, 1923–1929

Mākslinieka Anša Cīruļa radītais Rīgas pils Sūtņu akreditācijas zāles interjers ir sabiedriski un mākslinieciski nozīmīgākais stilistiski vienotais interjera ansamblis, ar kuru jaunā Latvijas valsts pirmās neatkarības laikā pieteica savu identitāti. Zāles iekārtojums, kas atbilst tolaik Eiropā aktuālajai nacionālo motīvu stilizācijai saskaņā ar Art Deco modi, ir ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā agrīns šī stilistiskā virziena spilgts paraugs. Zāles interjeram īpašu vērtību piešķir arī fakts, ka tas ir saglabājies un tiek izmantots arī mūsdienās.

Caune, Māra. (2001). Sūtņu akreditācijas zāle. No: Māra Caune. Rīgas pils (121.- 126. lpp.). Rīga: Zinātne.

Caune, Māra. (2004). Sūtņu akreditācijas zāle. No: Māra Caune. Rīgas pils – senā un mainīgā (121.-136. lpp.). Rīga: Jumava.

Emsiņš, Juris. (2014). Koks Latvijas valsts un tautas dzīvē. Jelgava: Studentu biedrība „Šalkone”, 140.–145. lpp.

Lamberga, Dace. (1997). Ansis Cīrulis. Latviskā meklētājs. No: Latvju māksla = Latvian art = L’art letton = Lettische Kunst: periodisks rakstu krājums, Nr. 17, 1665.-1681. lpp.

Latvju sieviešu nacionālā līga. (1932). Par paklāja aušanu Latvju sieviešu nacionālā līga. No: Latvju sieviešu nacionālās līgas desmit gadu darbības pārskats 1922.-1932. (23.-24. lpp.). [Rīga]: Latvju sieviešu nacionālā līga.

Rīgas pils sūtņu zāle. (2008). No: Ansis Cīrulis. Ansis Cīrulis: Saules pagalmos (126.-127. lpp., 178.-185. lpp.). Rīga: Neputns.

Rīgas pils sūtņu zāle. (2014-2016). No: Eduards Kļaviņš u.c. Latvijas mākslas vēsture. 4.-5. sēj. (583. – 650. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.