post_img

Interior of the Ambassadors Accreditation Hall, 1923–1929, at the Rīga Castle by Artist Ansis Cīrulis (1883–1942)

The interior of the Ambassadors Accreditation Hall at the Rīga Castle designed by Ansis Cīrulis is the most socially and artistically significant interior ensemble with which the new Latvian state, established in 1918, proclaimed its identity. The interior, which was done in step with the stylization of national motifs in Art Deco, is an early example of this trend, not only in Latvia but in all of Europe. It is all the more valuable for the fact that it has been preserved and is used to this day.

Caune, Māra. (2001). Sūtņu akreditācijas zāle. No: Māra Caune. Rīgas pils (121.- 126. lpp.). Rīga: Zinātne.

Caune, Māra. (2004). Sūtņu akreditācijas zāle. No: Māra Caune. Rīgas pils – senā un mainīgā (121.-136. lpp.). Rīga: Jumava.

Emsiņš, Juris. (2014). Koks Latvijas valsts un tautas dzīvē. Jelgava: Studentu biedrība „Šalkone”, 140.–145. lpp.

Lamberga, Dace. (1997). Ansis Cīrulis. Latviskā meklētājs. No: Latvju māksla = Latvian art = L’art letton = Lettische Kunst: periodisks rakstu krājums, Nr. 17, 1665.-1681. lpp.

Latvju sieviešu nacionālā līga. (1932). Par paklāja aušanu Latvju sieviešu nacionālā līga. No: Latvju sieviešu nacionālās līgas desmit gadu darbības pārskats 1922.-1932. (23.-24. lpp.). [Rīga]: Latvju sieviešu nacionālā līga.

Rīgas pils sūtņu zāle. (2008). No: Ansis Cīrulis. Ansis Cīrulis: Saules pagalmos (126.-127. lpp., 178.-185. lpp.). Rīga: Neputns.

Rīgas pils sūtņu zāle. (2014-2016). No: Eduards Kļaviņš u.c. Latvijas mākslas vēsture. 4.-5. sēj. (583. – 650. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.