post_img

Das Gauja-Tal

Der Fluss Gauja fließt in Vidzeme (Livland) vom Hochland Vidzeme über Valmiera durch den Gauja-Nationalpark und mündet in die Rigaer Bucht.

Āboltiņš, O., Eniņš, G. (1979). Gaujas senieleja. Rīga: Liesma. 136 lpp.

Āboltiņš, O. (1995). Gaujas senleja. No: Latvijas daba. Enciklopēdija „Latvija un latvieši”, 2. sēj. (100.–103. lpp.). Rīga: Latvijas enciklopēdija.

Eberhards, G. (1991). Mums tikai viena Gauja. Rīga: Zinātne. 111 lpp.

Hagemann, Volker. (2006). Lettland entdecken. Unterwegs im Herzen des Baltikums. Berlin: Trescher Verlag.

Nikodemus, O. (2018). Latvijas ainavzemes un ainavapvidi. No: Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts (574.–604. lpp.). Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.

Nikodemus, O., Rasa, I. (2005). Gaujas Nacionālā parka ainavu estētiskais vērtējums. Projekta atskaite. Rīga.

Pilāts, V. (red.). (2007). Bioloģiskā daudzveidība Gaujas nacionālajā parkā. Sigulda: Gaujas nacionālā parka administrācija. 245 lpp.

Ramans, K. (1958). Vidzemes vidienas ģeogrāfisko ainavu tipoloģija (Latvijas PSR). Disertācija. 573 lpp.

Sleinis, I. (1936). Latvijas upes. No: Latvijas zeme, daba, un tauta. 1. sējums. Latvijas zeme (192.–339. lpp.). Rīga: Valters un Rapas akc.sab. izdevums.

Vācietis, O. (1966). Elpa: dzejoļi, 1960–1964. Rīga: Liesma. 273 lpp.

Rasa, I., Nikodemus, O. (2008). The influence of land use structural changes on the landscape ecological, aesthetic and cultural – historical values of the Gauja National Park. No: Procedings of the 1st Noerh Vidzeme Biosphere Reserve international scientific conference „Economic, social and cultural aspects in biodiversity conversation“ (p. 83–93). Latvia: Vidzeme University college.