post_img

Vilhelms Purvītis (1872–1945), Landschaften "Frühlingsgewässer (Maestoso)", um 1910, "Winter", um 1910, "Im Frühling (Vollblüte)", 1933–1934

Der Maler Vilhelms Purvītis hat mit seinen Landschaften „Frühlingsgewässer (Maestoso)“ (Pavasara ūdeņi (Maestoso)), „Winter“ (Ziema), und „Im Frühling (Vollblüte)“ (Pavasarī (Ziedonis)) die Natur Lettlands in verschiedenen Jahreszeiten dargestellt. Damit hat er die Grundlagen der lettischen Landschaftsmalerei geschaffen.

Ābele, Kristiāna. (sast., red., ievada aut.). (2022). Vilhelms Purvītis Eiropas mākslas ainavā: veikums, laikmets un mantojums: zinātniska konference 2022. gada 16.–17. septembrī: referātu tēzes. [Rīga]: Latvijas Mākslas akadēmija.

Balodis, F. (1939). Vilhelms Purvītis. Rīga: Senatne un Māksla.

Ceriņa, Valda. (2018). Vilhelms Purvītis ainavu gleznotājs = Vilhelms Purvītis als Landschaftsmaler von 1890 bis 1910. [Inčukalna novads]: [Valda Ceriņa].

Kļaviņš, Eduards. (2014). Vilhelms Purvītis. Rīga: Neputns.

Kļaviņš, Eduards. (2014). Vilhelms Purvītis un viņa gleznas. No: Eduards Kļaviņš (sast.). Latvijas mākslas vēsture. 4. sēj.: 1890-1915 (208.-215., 247.-254. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Profesors Vilhelms Purvītis 1872. (1925). No: Jānis Dombrovskis. Latvju māksla. Glezniecības, grafikas, tēlniecības un lietišķās mākslas attīstības vēsturisks apskats (49.-55. lpp.). Rīga: Valtera un Rapas akc. Sabiedrības izdevums.

Siliņš, Jānis. (1980). Vilhelms Purvītis. No: Jānis Siliņš. Latvijas māksla. 1800-1914. 2. sēj. (94.-128. lpp.). Stokholma: Daugava.

Slava, Laima (sast.). (2022). Purvītis. Rīga: Neputns.

Vilhelms Purvītis, 1872-1945. (2000). Rīga: Jumava.