post_img

Arhitekts Reinholds Šmēlings (1840–1917)

Reinholds Šmēlings bija Rīgas pilsētas galvenais arhitekts laikā no 1879. līdz 1915. gadam, kad notika strauja pilsētas attīstība un aktīva būvniecība. Šmēlings izstrādāja jaunu pilsētas attīstības plānu, kas noteica skaidrus pilsētas funkcionālā zonējuma un telpiskās struktūras attīstības pamatprincipus, kas redzami šodien, un pats bija autors daudzām gadsimtu mijā celtajām pilsētai būtiskām sabiedriskām ēkām un privātiem īres namiem. Pēc viņa projektiem celtās skolas, slimnīcas, tirgi, ugunsdzēsēju depo un policijas ēkas ir ne tikai sociāli būtiskas, bet arī ar pārliecinošu arhitektoniski māksliniecisku vērtību, kas atbilst 19. un 20. gadsimta mijā Eiropā aktuālajiem stilistiskajiem virzieniem.

Krastiņš, J. (sast.). (1992). Reinholds Šmēlings, 1840-1917 – Rīgas pilsētas galvenais arhitekts, 1879-1917 = Reinhold Schmaeling, 1840-1917 – Stadtarchitekt von Riga, 1879-1917: Reinholda Šmēlinga celtnes Rīgā: [kartogrāfiskais materiāls]. Rīga: Latvijas Arhitektu savienība.

Krastiņš, Jānis. (1980). Jūgendstils Rīgas arhitektūrā (157., 173., 174., 185., 188. u.c. lpp.). Rīga: Zinātne.

Krastiņš, Jānis. (1992). Reinholds Šmēlings, 1840-1917: Rīgas pilsētas galvenais arhitekts, 1879-1915 = Reinhold Schmaeling, 1840-1917: Stadtarchitekt von Riga, 1879-1915: [prospekts-buklets]. Rīga: Latvijas Arhitektu savienība; LR Arhitektūras un celtniecības ministrija.

Krastiņš, Jānis. (2002). Rīgas jūgendstila arhitekti: Reinholds Šmēlings. No: Jānis Krastiņš. Rīgas arhitektūras meistari, 1850-1940 = The masters of architecture of Riga (104.-111. lpp.). Rīga: Jumava; SIA „J.L.V. ”.

Krastiņš, Jānis. (2008). Reinholds Šmēlings un Rīgas sabiedriskās ēkas 19. un 20. gadsimtu mijā. No: Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti: Arhitektūra un Pilsētplānošana, 10. sēr., 2. sēj., Rīga: RTU, 50.–71. lpp.

Krastiņš, Jānis. (2009). Arhitektam Reinholdam Georgam Šmēlingam – 170. No: Daba un vēsture, 2010: [kalendārs] (161.-168. lpp.). Rīga: Zinātne.

Krastiņš, Jānis. (2010). Rīgas pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings, 1840-1917. Rīga: Rīgas pilsētas arhitekta birojs.

Krastiņš, Jānis. (2011). Rīgas pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings, 1840-1917 = City architect of Riga Reinhold Schmaeling, 1840-1917. Rīga: Rīgas pilsētas arhitekta birojs.

Krastiņš, Jānis. (2013). Reinholds Šmēlings (14.11.1840. Rīgā – 17.10.1917. Rīgā). No: Vācu arhitekti Latvijā: vācu kultūra Latvijā = Deutsche Architekten in Lettland: Deutsche Kultur in Lettland (110.-119. lpp.). Rīga: Latvijas Vācu savienība.

Spārītis, Ojārs. (2000). Ludviga Bonšteta un Reinholda Šmēlinga projekti. No: Latvijas Nacionālā opera (24.-39. lpp.). Rīga: Jumava.