post_img

Architect Reinhold Schmeling (1840–1917)

Reinhold Schmeling was Rīga’s chief architect at a time when the city flourished. Between 1879 and 1915 he not only designed many of the city’s iconic public and residential buildings, but also devised a very advanced new development plan for Rīga. His light brick, mixed red brick and light plaster buildings are easily recognised and represent one of the city’s signature styles.

Krastiņš, J. (sast.). (1992). Reinholds Šmēlings, 1840-1917 – Rīgas pilsētas galvenais arhitekts, 1879-1917 = Reinhold Schmaeling, 1840-1917 – Stadtarchitekt von Riga, 1879-1917: Reinholda Šmēlinga celtnes Rīgā: [kartogrāfiskais materiāls]. Rīga: Latvijas Arhitektu savienība.

Krastiņš, Jānis. (1980). Jūgendstils Rīgas arhitektūrā (157., 173., 174., 185., 188. u.c. lpp.). Rīga: Zinātne.

Krastiņš, Jānis. (1992). Reinholds Šmēlings, 1840-1917: Rīgas pilsētas galvenais arhitekts, 1879-1915 = Reinhold Schmaeling, 1840-1917: Stadtarchitekt von Riga, 1879-1915: [prospekts-buklets]. Rīga: Latvijas Arhitektu savienība; LR Arhitektūras un celtniecības ministrija.

Krastiņš, Jānis. (2002). Rīgas jūgendstila arhitekti: Reinholds Šmēlings. No: Jānis Krastiņš. Rīgas arhitektūras meistari, 1850-1940 = The masters of architecture of Riga (104.-111. lpp.). Rīga: Jumava; SIA „J.L.V. ”.

Krastiņš, Jānis. (2008). Reinholds Šmēlings un Rīgas sabiedriskās ēkas 19. un 20. gadsimtu mijā. No: Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti: Arhitektūra un Pilsētplānošana, 10. sēr., 2. sēj., Rīga: RTU, 50.–71. lpp.

Krastiņš, Jānis. (2009). Arhitektam Reinholdam Georgam Šmēlingam – 170. No: Daba un vēsture, 2010: [kalendārs] (161.-168. lpp.). Rīga: Zinātne.

Krastiņš, Jānis. (2010). Rīgas pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings, 1840-1917. Rīga: Rīgas pilsētas arhitekta birojs.

Krastiņš, Jānis. (2011). Rīgas pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings, 1840-1917 = City architect of Riga Reinhold Schmaeling, 1840-1917. Rīga: Rīgas pilsētas arhitekta birojs.

Krastiņš, Jānis. (2013). Reinholds Šmēlings (14.11.1840. Rīgā – 17.10.1917. Rīgā). No: Vācu arhitekti Latvijā: vācu kultūra Latvijā = Deutsche Architekten in Lettland: Deutsche Kultur in Lettland (110.-119. lpp.). Rīga: Latvijas Vācu savienība.

Spārītis, Ojārs. (2000). Ludviga Bonšteta un Reinholda Šmēlinga projekti. No: Latvijas Nacionālā opera (24.-39. lpp.). Rīga: Jumava.