post_img

Rakstnieces Regīnas Ezeras (1930–2002) romāns „Zemdegas”, 1977

Regīnas Ezeras romāns „Zemdegas” (1977) ir reizē spilgts sava laikmeta dokumentējums, reizē pārlaicīgu tēmu un raksturu ietērpums krāšņā un vietumis īpatni sirreālā naratīvā, jo, tēlojot smalkas dvēseliskas vibrācijas, liela nozīme ir sapņiem un vīzijām. Šajā romānā Ezera savu tradicionālo rokrakstu papildinājusi ar fantāziju un humoru, ieturot gradācijas no vieglas ironijas līdz parodijai un groteskai, kā arī izvedusi romānu no līdz tam stabilās reālpsiholoģiskās prozas tradīcijas. Romāns latviešu literatūrā izceļas ar Ezeras uzdrīkstēšanos romānu pavērst kā vēstījumu ne tik daudz par Mūrgali un tās ļaudīm, bet par autores attiecībām ar literatūru un romāna tapšanas beletrizētu versiju.

Berelis, Guntis. ([2001]). Kā mirst romāns, un kas paliek pēc tam, kad viņš ir pagalam: [par R. Ezeras daiļradi]. No: Guntis Berelis. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs (55.-[78.] lpp.). [Rīga]: Atēna.

Berelis, Guntis. ([2008]). Regīna Ezera (1930-2002) rakstniece: [dzīve un daiļrade]. No: 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā (142.-147. lpp.). Sast. Ausma Cimdiņa. [Rīga]: Latvijas Universitāte.

Ezera, Regīna. (2000-2001). Raksti: 3 sēj. Rīga: Nordik.

Ezera, Regīna. (2003). Odas skumjām. [Iev. aut. A. Vālodze, pēcv. aut. Māra Svīre, Ēriks Hānbergs, Tālivaldis Margēvičs]. Rīga: apg. „Priedaines”.

Grāmatas atbalss: saruna par R. Ezeras „Zemdegām”. (1984). Atrefer. V. Jugāne. No: Kritikas gadagrāmata (157.-165. lpp.) [Saīsināti tas publicēts LM, 1983, 25. februārī.]

Ikstena, Nora. (2007). Esamība ar Regīnu. Rīga: Dienas Grāmata.

Regīna Ezera (Regīna Kindzule, dzim. Šamreto), 1930-2002: rakstniece. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (154.-155. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.].

Silova, Rita. (2008). Regīnas Ezeras saprotamais elitārisms. No: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 13. krāj. [2. d.]: Populārās un elitārās tendences literatūrā un mākslā (93.-96. lpp.). Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija.

Tabūns, Broņislavs. (1980). Regīna Ezera: dzīves un jaunrades apskats – mozaīka. Rīga: Liesma.

Zeile, Pēteris. (1979). Atskats un sintēze: [par R. Ezeras daiļradi]. No: Personība un vērtības (234.-[264.] lpp.). Rīga: Liesma.