post_img

Novel "Smoulder", 1977, by Writer Regīna Ezera (1930–2002)

Regīna Ezera (real name Regīna Kindzule, née Šamreto) wrote 28 books of novels and stories. Perceived as a first-rate, but nevertheless very traditional writer throughout most of her career, Ezera’s mature works expanded the boundaries of the prevailing psychological realism genre, paving the way for a new generation of writers who delved headfirst into the undercurrents of language and the human soul.

Berelis, Guntis. ([2001]). Kā mirst romāns, un kas paliek pēc tam, kad viņš ir pagalam: [par R. Ezeras daiļradi]. No: Guntis Berelis. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs (55.-[78.] lpp.). [Rīga]: Atēna.

Berelis, Guntis. ([2008]). Regīna Ezera (1930-2002) rakstniece: [dzīve un daiļrade]. No: 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā (142.-147. lpp.). Sast. Ausma Cimdiņa. [Rīga]: Latvijas Universitāte.

Ezera, Regīna. (2000-2001). Raksti: 3 sēj. Rīga: Nordik.

Ezera, Regīna. (2003). Odas skumjām. [Iev. aut. A. Vālodze, pēcv. aut. Māra Svīre, Ēriks Hānbergs, Tālivaldis Margēvičs]. Rīga: apg. „Priedaines”.

Grāmatas atbalss: saruna par R. Ezeras „Zemdegām”. (1984). Atrefer. V. Jugāne. No: Kritikas gadagrāmata (157.-165. lpp.) [Saīsināti tas publicēts LM, 1983, 25. februārī.]

Ikstena, Nora. (2007). Esamība ar Regīnu. Rīga: Dienas Grāmata.

Regīna Ezera (Regīna Kindzule, dzim. Šamreto), 1930-2002: rakstniece. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (154.-155. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.].

Silova, Rita. (2008). Regīnas Ezeras saprotamais elitārisms. No: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 13. krāj. [2. d.]: Populārās un elitārās tendences literatūrā un mākslā (93.-96. lpp.). Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija.

Tabūns, Broņislavs. (1980). Regīna Ezera: dzīves un jaunrades apskats – mozaīka. Rīga: Liesma.

Zeile, Pēteris. (1979). Atskats un sintēze: [par R. Ezeras daiļradi]. No: Personība un vērtības (234.-[264.] lpp.). Rīga: Liesma.