post_img

Der Roman "Erdbrände", 1977, von Regīna Ezera (1930–2002)

Regīna Ezera ist eine der erfolgreichsten lettischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie hat 28 Prosabücher veröffentlicht: Romane, Erzählungen, Essays, Rezensionen, Tagebücher, autobiographische Texte. Der Roman „Erdbrände“ („Zemdegas“, 1977) hat den Untertitel „Eine Phantasmagorie“. Er stellt zusammen mit den Romanen „Varmācība“ („Gewalt“, 1982) und „Nodevība“ („Verrat“, 1984) das Thema Literatur selbst in den Vordergrund. Diese Texte sind keine traditionelle Form von Literatur, sie bestehen vielmehr aus Aufzeichnungen, Notizen, Auszügen aus den Tagebüchern, Reflexionen und Fragmenten. Es sind Romane darüber, wie man Romane schreibt und warum diese gute Absicht nicht so recht gelingen kann.

Berelis, Guntis. ([2001]). Kā mirst romāns, un kas paliek pēc tam, kad viņš ir pagalam: [par R. Ezeras daiļradi]. No: Guntis Berelis. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs (55.-[78.] lpp.). [Rīga]: Atēna.

Berelis, Guntis. ([2008]). Regīna Ezera (1930-2002) rakstniece: [dzīve un daiļrade]. No: 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā (142.-147. lpp.). Sast. Ausma Cimdiņa. [Rīga]: Latvijas Universitāte.

Ezera, Regīna. (2000-2001). Raksti: 3 sēj. Rīga: Nordik.

Ezera, Regīna. (2003). Odas skumjām. [Iev. aut. A. Vālodze, pēcv. aut. Māra Svīre, Ēriks Hānbergs, Tālivaldis Margēvičs]. Rīga: apg. „Priedaines”.

Grāmatas atbalss: saruna par R. Ezeras „Zemdegām”. (1984). Atrefer. V. Jugāne. No: Kritikas gadagrāmata (157.-165. lpp.) [Saīsināti tas publicēts LM, 1983, 25. februārī.]

Ikstena, Nora. (2007). Esamība ar Regīnu. Rīga: Dienas Grāmata.

Regīna Ezera (Regīna Kindzule, dzim. Šamreto), 1930-2002: rakstniece. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (154.-155. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.].

Silova, Rita. (2008). Regīnas Ezeras saprotamais elitārisms. No: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 13. krāj. [2. d.]: Populārās un elitārās tendences literatūrā un mākslā (93.-96. lpp.). Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija.

Tabūns, Broņislavs. (1980). Regīna Ezera: dzīves un jaunrades apskats – mozaīka. Rīga: Liesma.

Zeile, Pēteris. (1979). Atskats un sintēze: [par R. Ezeras daiļradi]. No: Personība un vērtības (234.-[264.] lpp.). Rīga: Liesma.