post_img

"Das Wörterbuch der lettischen Sprache" von Kārlis Mīlenbahs (1853–1916)

Das erste umfassende Wörterbuch der lettischen Sprache ist „K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīca/ K. Mühlenbachs lettisch-deutsches Wörterbuch. Redigiert, ergänzt und fortgesetzt von Jānis Endzelīns“. Lettisches Bildungsministerium, Riga, 1923–1932, 4 Bände, von Kārlis Mīlenbahs (deutsche Namensform: Karl Mühlenbach).

Dazu wurden drei Ergänzungsbände herausgegeben:

Endzelīns, J. Hauzenberga, E. „Papildinājumi un labojumi K. Mühlenbacha latviešu valodas vārdnīcai“. (Ergänzungen und Korrekturen zu Kārlis Mīlenbahs Lettischem Wörterbuch), Band 1-3, Riga, 1934–1946: Kultūras fonds.

Adamovičs, Ludvigs. (1927). Kārlis Mülenbachs: latviešu zinātnieka izglītības gaita, dzīve un mūža darbs. Rīgā: Ģeneralkomisija latv. vidusskolas skolotāju kooperatīvs.

Druviete, Ina. ([2010]). Jāņa Endzelīna un Kārļa Mīlenbaha sadarbība: [par valodnieku kopdarbu tapšanu]. No: Ina Druviete. Skatījums: valoda, sabiedrība, politika (15.-20. lpp.). [Rīga]: LU Akadēmiskais apg. T. p. grām.: Valodas aktualitātes-1983 (37.-47. lpp.) (1984). Rīga: Zinātne.

Druviete, Ina. ([2010]). Kārļa Mīlenbaha atceres gadskārta: [par latviešu valodniecības pamatlicēju]. No: Ina Druviete. Skatījums: valoda, sabiedrība, politika (11.-14. lpp.). [Rīga]: LU Akadēmiskais apg.

Druviete, Ina. (1990). Kārlis Mīlenbahs. Rīga: Zinātne.

Druviete, Ina. (2009). Valodnieks Kārlis Mīlenbahs (1853–1916): [īsi par valodnieka dzīvi un zinātnisko darbību]. No: Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase. 1. sēj. (8.-[23.] lpp.). Rīga: [LU Latviešu valodas inst.].

Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets. (2014). [Sast. Ina Druviete; atb. red. Sarmīte Lagzdiņa]. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.

Kārlis Mīlenbahs, 1853–1916: valodnieks. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (34.-35. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T. p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (34.-35. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālāis apg.

Kļaviņa, Sarma. ([2012]). Neizsmelts avots un nepārspēts piemineklis: [par valodnieku Kārļa Mīlenbaha (1853–1916), Jāņa Endzelīna (1873–1961) un Edītes Hauzenbergas-Šturmas (1901–1983) no 1923. g. līdz 1946. g. veidoto „Latviešu valodas vārdnīcu”]. No: Daba un vēsture, 2013 (180.-[186.] lpp.). Sast. Andris Piterāns. [Rīga]: Zinātne.

Kļaviņa, Sarma. (2006). Latviešu valodniecības šūpulis: [RLB Zinību komisijas Valodniecības nodaļas darbība]. No: Valdis Rūmnieks, Edgars Mucenieks. Dzīvā upe: RLB vakar, šodien …: rakstu krāj. ([46.]-55. lpp.). Rīga: Madris; Rīgas Latviešu biedrība.

Kļaviņa, Sarma. (2008). „Un Mīlenbahs nomira, ticis līdz vārdam patumšs”: [K. Mīlenbaha darbs pie latviešu valodas vārdnīcas]. No: Sarma Kļaviņa. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij (135.-41. lpp.). [Rīga]: RaKa.

Kļaviņa, Sarma. (2008). Eduarda Voltera atbalsts latviešu valodniekiem 20. gadsimta 1. ceturksnī. No: Sarma Kļaviņa. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij (153.-165. lpp.). [Rīga]: RaKa. Saturā: E. Volteris – valodnieks pēc izglītības un akadēmiskajiem grādiem; E. Voltera rūpes par K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcu; E. Volteris un J. Endzelīna mēģinājums iegūt doktora grādu; E. Voltera atbalsts Pēterim Šmitam.

Kļaviņa, Sarma. (2008). Kārļa Mīlenbaha un Josefa Zubatija dialogs vēstulēs: [par baltu valodām, folkloru, vēsturiskiem notikumiem Krievijas un Austroungārijas impēriju provincēs]. No: Sarma Kļaviņa. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij (65.-85. lpp.). [Rīga]: RaKa.

Kļaviņa, Sarma. (2008). Rīgas Latviešu biedrības Valodniecības nodaļas devums Mīlenbaha un Endzelīna vārdnīcas sagatavošanā: [nodaļas sēžu protokolu izpēte]. No: Sarma Kļaviņa. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij (143.-151. lpp.). [Rīga]: RaKa.

Latviešu valodas vārdnīca. (2016). Jura Baldunčika, Ilgas Jansones un Andreja Veisberga redakcijā. Rīga: Zinātne. Valsts valodas komisijas raksti; 8. sējums.

Mīlenbahs, Kārlis. (2009-2011). Darbu izlase: divos sējumos. [Sastādītāja Ina Druviete]. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.