post_img

Linguist Kārlis Mīlenbahs' (1853–1916) "Dictionary of the Latvian Language"

An essential source for local and foreign scholars alike, Kārlis Mīlenbahs’ “Dictionary of the Latvian Language” (Latviešu valodas vārdnīca, published in four volumes 1923–1932) spans some 125,000 entries over 5,480 pages and may be comparable to Samuel Johnson’s work in terms of influence on local culture and depth of scholarship.

Adamovičs, Ludvigs. (1927). Kārlis Mülenbachs: latviešu zinātnieka izglītības gaita, dzīve un mūža darbs. Rīgā: Ģeneralkomisija latv. vidusskolas skolotāju kooperatīvs.

Druviete, Ina. ([2010]). Jāņa Endzelīna un Kārļa Mīlenbaha sadarbība: [par valodnieku kopdarbu tapšanu]. No: Ina Druviete. Skatījums: valoda, sabiedrība, politika (15.-20. lpp.). [Rīga]: LU Akadēmiskais apg. T. p. grām.: Valodas aktualitātes-1983 (37.-47. lpp.) (1984). Rīga: Zinātne.

Druviete, Ina. ([2010]). Kārļa Mīlenbaha atceres gadskārta: [par latviešu valodniecības pamatlicēju]. No: Ina Druviete. Skatījums: valoda, sabiedrība, politika (11.-14. lpp.). [Rīga]: LU Akadēmiskais apg.

Druviete, Ina. (1990). Kārlis Mīlenbahs. Rīga: Zinātne.

Druviete, Ina. (2009). Valodnieks Kārlis Mīlenbahs (1853–1916): [īsi par valodnieka dzīvi un zinātnisko darbību]. No: Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase. 1. sēj. (8.-[23.] lpp.). Rīga: [LU Latviešu valodas inst.].

Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets. (2014). [Sast. Ina Druviete; atb. red. Sarmīte Lagzdiņa]. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.

Kārlis Mīlenbahs, 1853–1916: valodnieks. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (34.-35. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T. p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (34.-35. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālāis apg.

Kļaviņa, Sarma. ([2012]). Neizsmelts avots un nepārspēts piemineklis: [par valodnieku Kārļa Mīlenbaha (1853–1916), Jāņa Endzelīna (1873–1961) un Edītes Hauzenbergas-Šturmas (1901–1983) no 1923. g. līdz 1946. g. veidoto „Latviešu valodas vārdnīcu”]. No: Daba un vēsture, 2013 (180.-[186.] lpp.). Sast. Andris Piterāns. [Rīga]: Zinātne.

Kļaviņa, Sarma. (2006). Latviešu valodniecības šūpulis: [RLB Zinību komisijas Valodniecības nodaļas darbība]. No: Valdis Rūmnieks, Edgars Mucenieks. Dzīvā upe: RLB vakar, šodien …: rakstu krāj. ([46.]-55. lpp.). Rīga: Madris; Rīgas Latviešu biedrība.

Kļaviņa, Sarma. (2008). „Un Mīlenbahs nomira, ticis līdz vārdam patumšs”: [K. Mīlenbaha darbs pie latviešu valodas vārdnīcas]. No: Sarma Kļaviņa. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij (135.-41. lpp.). [Rīga]: RaKa.

Kļaviņa, Sarma. (2008). Eduarda Voltera atbalsts latviešu valodniekiem 20. gadsimta 1. ceturksnī. No: Sarma Kļaviņa. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij (153.-165. lpp.). [Rīga]: RaKa. Saturā: E. Volteris – valodnieks pēc izglītības un akadēmiskajiem grādiem; E. Voltera rūpes par K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcu; E. Volteris un J. Endzelīna mēģinājums iegūt doktora grādu; E. Voltera atbalsts Pēterim Šmitam.

Kļaviņa, Sarma. (2008). Kārļa Mīlenbaha un Josefa Zubatija dialogs vēstulēs: [par baltu valodām, folkloru, vēsturiskiem notikumiem Krievijas un Austroungārijas impēriju provincēs]. No: Sarma Kļaviņa. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij (65.-85. lpp.). [Rīga]: RaKa.

Kļaviņa, Sarma. (2008). Rīgas Latviešu biedrības Valodniecības nodaļas devums Mīlenbaha un Endzelīna vārdnīcas sagatavošanā: [nodaļas sēžu protokolu izpēte]. No: Sarma Kļaviņa. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij (143.-151. lpp.). [Rīga]: RaKa.

Latviešu valodas vārdnīca. (2016). Jura Baldunčika, Ilgas Jansones un Andreja Veisberga redakcijā. Rīga: Zinātne. Valsts valodas komisijas raksti; 8. sējums.

Mīlenbahs, Kārlis. (2009-2011). Darbu izlase: divos sējumos. [Sastādītāja Ina Druviete]. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.