post_img

Aleksandrs Čaks (1901–1950), die Gedichtsammlung "Mein Paradies", 1932, und das Poem "Die von der Ewigkeit berührten", 1937–1939

Aleksandrs Čaks ist ein Dichter der europäischen literarischen Moderne und der erste lettische Dichter, der vor allem über die Großstadt schreibt. Die Gedichtsammlung „Mein Paradies“ („Mana paradīze“) ist eine Liebeserklärung an die Stadt. Jeder alltägliche Gegenstand, jede Bewegung ist ein Ausdruck von Poesie. Die Straßenbahn, das Plakat, der Park, die Kneipe, alles gewinnt an Farbe und Ausdruckskraft, nichts ist alltäglich. Das Stadtleben ist die wesentliche Existenzform des modernen Menschen. Hinter der rauen Wirklichkeit des Lebens der Verkäuferin auf dem Marktplatz, des Zeitungsverkäufers im Kiosk sieht er eine zarte Seele und eine andere, poetische Wirklichkeit.

Aleksandra Čaka gadagrāmata. (2001-2007). Rīga: Pils.

Aleksandrs Čaks (Aleksandrs Čadarainis), 1901-1950: dzejnieks. ([2006]). No: 100 Latvijas personību (110.-111. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T.p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (118.-119. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālais apg.

Aleksandrs Čaks: bibliogrāfija. (2011). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Berelis, Guntis. (1999). Divi kultūrtipi: Rainis un Čaks. No: Guntis Berelis. Latviešu literatūras vēsture (74.-91. lpp). Rīga: Zvaigzne ABC.

Ceļā uz Čaku: apceres, pārskati. (1981). [Sastādījis un priekšvārda autors Valdis Rūmnieks]. Rīga: Liesma.

Čaks, Aleksandrs, Padegs, Kārlis. (1985). Rīga. 30. gadi. [Sakārt. un priekšv. sarakstījis Jānis Kalnačs]. Rīga: Liesma.

Čaks, Aleksandrs. (1991-2007). Kopoti raksti: 6 sējumos. Rīga: Zinātne.

Eglītis, Anšlavs. (2004). Atmiņas par Aleksandru Čaku. No: Aleksandra Čaka gadagrāmata, [2004] (11.-23. lpp.). [Rīga]: Pils.

Ekmanis, Rolfs. (2007). Mēģinājums pietuvoties brīnišķajam, netveramajam putnam: piezīmes par Latvijas čakologu devumu. No: Aleksandra Čaka gadagrāmata, [2007] (11.-[27.] lpp.). [Rīga]: Pils.

Grīnfelde, Milda, Rūmnieks, Valdis. (1988). Kāpēc es esmu Čaks?: pēdējā desmitgade. Rīga: Liesma.

Gulbis, Fridrihs. (2004). Dienasgrāmata: [autobiogrāfisks materiāls]. No: Fridrihs Gulbis. Rūgtās lāses (185.-261. lpp.). [Rīga]: Valters un Rapa.

Konste, Andra, Sproģis, Andris. (2001). Aleksandra Čaka logi: atskārsmes, atskati, atklāsmes. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Konste, Andra. (2004). Kamdēļ mēs esam huligāni un pesimisti?: [Aleksandrs Čaks, viņa dzeja un jaunatne]. No: Aleksandrs Čaks. Savādais gaidītājs: dzeja un proza (233.-239. lpp.). Rīga: Jumava. Saules zīmē.

Ķikāns, Valdis. (2003). Vai Rīga gatava?: [Rīgas tēls latviešu dzejā]. No: Valdis Ķikāns. Eiropas literārie virzieni Latvijā (275.-283. lpp.). Rīga: RaKa.

Lavrecka, Tatjana. ([2010]). Pilsētas kartogrāfija A. Čaka dzejā. No: Philologica (163.-168. lpp.). Daugavpils: [Saule]. Komparatīvistikas institūta almanahs; 21. sēj.

Lavrecka, Tatjana. (2011). Vēsturiskās interpretācijas Aleksandra Čaka prozā: [strēlnieku atveidojums A. Čaka stāstos]. No: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krāj. 16. krāj. (34.-40. lpp.). Liepāja: [LiePA].

Redzu un dzirdu Aleksandru Čaku: laikabiedru atmiņas. (1970). [Sakārtojis un ievadu sarakstījis A. Būmanis]. Rīga: Liesma.

Rudzītis, J. (1971). Lieluma ābolā kodējs. No: J. Rudzītis. Starp provinci un Eiropu (223.-243. lpp.). Vesterosa: Ziemeļblāzma.

Rutkēviča, Andra. (2004). Strēlnieku mīta interpretācija latviešu teātrī XX gadsimta 80. gados. No: Aleksandra Čaka gadagrāmata, [2004] (57.-[69.] lpp.). [Rīga]: Pils.

Rūmnieks, Valdis, Migla, Andrejs. (c2010). Čaks. Rīga: Zvaigzne ABC.

Rūmnieks, Valdis. (2006). Dzejnieka paradīze: [Aleksandra Čaka dzejas analīze]. No: Aleksandrs Čaks. Dzejas izlase (5.-[10.] lpp.). [Rīga]: Zvaigzne ABC.

Simsone, Bārbala. (2013). Garaiņu mutuls, pagraba vēsums: šausmu žanrs latviešu literatūrā. No: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krāj. 18. laid. (259.-270. lpp.). Liepāja: [LiePA].

Vērdiņš, Kārlis. (2008). Eksperimenti latviešu dzejprozā 20. gs. 20.-30. gados: Lūcija Zamaiča un Aleksandrs Čaks. No: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 13. krāj. [1. d.] (72.-77. lpp.). Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Virza, Edvarts. ([2008]). [Aleksandrs Čaks]. No: Edvarts Virza. Raksti. 2. sēj.: Publicistika (817.-821. lpp.). [Rīga]: Zinātne.