post_img

The Landscape of Latvian Forests

The forest is an integral part of the Latvian landscape identity and cultural environment. Natural conditions and purposeful human interaction have determined that forests are the most important natural treasure of Latvia. They possess not only economical value, but they are home to many species of lichen, moss, plants, invertebrates, and birds and they serve a significant social function, providing people the possibilities of recreation and leisure activities.

Bells, S., Nikodemus, O. (2000). Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts meža dienests, LTS International Ltd. 75 lpp.

Indriķa hronika. (1993). No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne. 453 lpp.

Kofmans, Ž. P. Kurzeme – francūža acīm. Rīga: Zvaigzne ABC. 319 lpp.

Laiviņš, M. (1997). Latvijas mežu reģionālā analīze. No: Mežzinātne (40.–76. lpp.). Salaspils: Silava.

Laiviņš, M. (2018). Meži un krūmāji. No: Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts (424.–437. lpp.). Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.

Latvijas meži. (1987). Sast. M. Bušs, J. Vanags. 176 lpp.

Latvijas mežu vēsture. (1999). Sast. H. Strods. WWF Latvijas programmas izdevums. Rīga. 364 lpp.

Lūkins, M. (2011). Par meža kultūrainavu. No: Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava (165.–174. lpp.). Rīga: Apgāds Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis.

Melderis, Krišs. (1995). Meža vakari. Atkārtots izdevums. 144 lpp.

Nikodemus, O. (2003). Meža ainava. No: Meža enciklopēdija. 1. sējums (189.–191. lpp.). Apgāds „Zelta grauds”.

Priedītis, N. (1999). Latvijas mežs: daba un daudzveidība. Rīga: WWF. 209 lpp.

Zālītis, P., Jansons, J. (2013). Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”. 167 lpp.

Paulina, I., Lībiete, Z. (2019). Analysis of landscape paintings to highlight the importnce of forest ecosystem services in Latvia. No: Research for rural development. V 1. Forestry and Wood processing (p. 82–88).