post_img

Liv Traditional Culture

In modern-day Latvia, a handful of descendants of a dying ethnic group ­– the Livs – are a small, yet tenacious group of enthusiasts of their cultural heritage. They take pride in their ancestry and over the past decades have, in various ways, sought to promote public awareness of their culture, language and lifestyle. This has been done through popular folkloric music, also the dissemination of information about their culture and history via festivals and camps, literary publications, websites and focused research of the past. Their efforts have met with some success – there has been a renewed interest in the Livs and public and state interest in the fate of this ethnic group has been piqued and acted on.

Programme on the sanctuary of chief Ako in the Salaspils gateway by Ogre TV on 4 July 2013. (in Latvian)

Livonian folk song "Ķērca, brēca" [vinyl record]. (192-). Performed by Roberts Vizbulis, soloist of the Latvian National Opera. [Germany]: Vox. The original is in the Literature and Music Museum, RTMM 391687. National Library of Latvia, Audiovisual collection of shellac records.

Livonian song "Kade pārvaksi, baldin?" [vinyl record]. (192-). Performed by Roberts Vizbulis, soloist of the Latvian National Opera. [Germany]: Vox. The original is in the Literature and Music Museum, RTMM 391687. National Library of Latvia, Audiovisual collection of shellac records.

Livonian folk ensemble "Kāndla".

Participants of the Livonian children and youth summer camp "Mierlinkizt" at the Livonian celebration by the Livonian culture house singing four Livonian songs on 4 August 2018. Author: Zane Gargažina.

Livonian anthem "Min izāmō" (My fatherland). (2012). Composed by Fredrik Pacius, text by Kārlis Stalte. Performed by choir "Lōja", conductor Ģirts Gailītis. Recorded in the studio of Latvian Radio. Association "Koris Lōja"; "Līvõd Lōlõd Pivād. Loulkub2012".

Bird awakening by the sea in Kolka. Kolka Livonian song ensemble "Laula" and inhabitants of Kolka singing the song "Tšītšōrlinkizt", decorating the spring tree and putting bird food in the branches. Author: Aldis Pinkens. 2018.

Poem "Trilium" read by Livonian poet Valts Ernštreits. Video portrays fragments of different Livonian culture space elements. Author: Zane Gargažina. 2018.

"Pūgõ, tūļ!" (Pūt, vējiņi!). (2012). Livonian folk song arranged by Ģirts Gailītis. Performed by choir "Lōja", conductor Ģirts Gailītis. Recorded in the studio of Latvian Radio. Association "Koris Lōja"; "Līvõd Lōlõd Pivād. Loulkub2012".

"Lōlõd, algid kistõgid!". (2012). Composed by Veljo Tormis, Pēteris Dambergs. Performed by choir "Lōja", conductor Ģirts Gailītis. Recorded in the studio of Latvian Radio. Association "Koris Lōja"; "Līvõd Lōlõd Pivād. Loulkub2012".

Livonian artist and poet Baiba Damberga (born in Sīkrags) making Livonian dishes "stragnams" and "sklandrausis". Author: Zane Gargažina. 12 June 2018.

Aprobežosimies ar maksimumu: Līvõ Kultūr sidām 20 darba gadi dokumentos, publikācijās un fotogrāfijās. (2014). Gundegas Blumbergas apkopojumā. Rīga: Līvõ kultūr sidām.

Blumberga, G., Blumberga, R., Damberga, B., Ernštreits, V. ([2018]). Lībieši = Līvlizt. [Rīga]: Līvu (lībiešu) savienība „Līvod Īt”.

Blumberga, R. (2006). Lībieši dokumentos un vēstulēs: Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.

Bōjk 2010: val līvõ kīelõn! [DVD]. (2010). Filmā piedalās Monta Kvjatkovska, Jānis Mednis, Irbe Šmite u.c. [Latvija]: Līvu Fonds. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/2676.

Caune, A. (1998). Rīgas lībieši un viņu īpašumzīmes. Rīga: Latvijas kultūras fonds; Jumava.

Ernštreits, V. (2011). Lībiešu rakstu valoda. Rīga: Latviešu valodas aģentūra; Līvõ kultūr sidām.

Karma, T. (1994). Lībiešu mitoloģija. No: Mitoloģijas enciklopēdija. 2. sēj. (232.–238. lpp.). Rīga: Latvijas Enciklopēdija.

Kāzas jūrā: līvu (lībiešu) pasakas, teikas, nostāsti, sakāmvārdi, tautasdziesmas [CD]. (2003). Līvu valodā lasa Valda Marija Šuvcāne. Rīga: Rīgas skaņu ierakstu studija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/6696.

Lībieši: vēsture, valoda un kultūra. (2013). Sast.: Renāte Blumberga, Tapio Mekeleinens un Karls Pajusalu. Rīga: Līvõ Kultūr sidām.

Lībiešu folklora [skaņuplate]. (1981). Izpilda Irma Indriksone, Helga Grīva, Roberts Teteris u.c. Rīga: Melodija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/3210.

Līvu dziesmas. (2003). Režisors Andris Slapiņš. No: Latvijas vēju dziesmas [DVD]. Rīga: Studija 2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/170.

Loorits, O. (1935). Lībju folklora un mītoloģija. No: Latviešu konversācijas vārdnīca. XII sēj. (23298–23307). Rīga.

Loorits, O. (1936). Volkslieder der Liven. Tartu: Gelehrte Estnische Gesellschaft (Õpetatud Eesti Seltsi toimetused XXVIII. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft XXVIII).

Loorits, O. (1998). Liivi rahva usund. Mit einem Referat: Der Volksglauben der Liven. I–III. Faksiimileväljaanne. Tartu: Eesti Keele Instituut.

Loorits, O. (2000). Liivi rahva usund. IV–V. Toim. L. Krikmann, M. Hiiemäe, M. Kõiva, K. Salve. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Mälk, V., Damberg, P., Kokare, E. u.c. (sast.) (1981). Liivi vanasõnad eesti, vadja ja läti vastetega. I–II. Tallinn: Eesti Raamat.

Šuvcāne, B. (2017). Lībiešu krasts. Rīga: Latvijas Mediji.

Šuvcāne, V. M. (2002). Lībiešu ciems, kura vairs nav. Rīga: Jumava.

Šuvcāne, V. M. (sast. un tulk.) (2003). Lībiešu folklora. Rīga: Jumava.

Viitso, T-R., Ernštreits, V. (2012) Līvõkīel-ēstikīel-leţkīel sõnārōntõz. Liivi-eesti-läti sõnaraamat = Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca. Tartu, Rīga: Tartu Ülikool; Latviešu valodas aģentūra.

Zirnīte, M. (2011). Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā. Rīga: Dabas aizsardzības pārvalde.

Cimermanis, S. (1994–1999). Būves un to izmantošana lībiešu ciemos. Līvli.

Lībiešu tautastērps. (1998). Mēnešraksta „Līvli” pielikums, Nr. 2.