post_img

Novella "The Pearl Fisher", 1895, by Writer Jānis Poruks (1871–1911)

Jānis Poruks’ novella “The Pearl Fisher” (Pērļu zvejnieks, 1895) is a curious interflow of competing and contradictory philosophical and literary currents of the late 19th century Europe, a book of ideas, chiefly romanticist, that in one fell swoop brought Latvia’s nascent literature much closer to the rest of the continent.

Ancītis, Valdemārs. (1971). Jānis Poruks: dzejnieka dzīve un personība. No: Jānis Poruks. Raksti. 1. sēj. (7.-73. lpp.). Rīga: Liesma.

Egle, Rūdolfs. (1930). Poruku Jānis: dzejnieka dzīve un darbi: monogrāfija. Rīga: J. Roze.

Egle, Rūdolfs. (1930). Poruku Jānis: dzejnieka dzīve un darbi: monogrāfija. No: Poruku Jāņa Kopoti raksti: 20 sēj. Rīga: J. Roze.

Goba, A. (1925). Ansis Vairogs, Roberts Landers un Jānis Poruks. No: Poruku Jāņa Kopoti raksti. 10. sēj. (309.-329. lpp.). Rīga: A. Golts.

Jēgere-Freimane, P. (1936). Jāņa Poruka fantāzija Pērļu zvejnieks. No: P. Jēgere-Freimane. Atziņu ceļi: teātris, literatūra, dzīve (129.-158. lpp.). Rīga: A. Gulbis.

Lapiņš, Jānis. ([1935]). Jānis Poruks: daudzpusīgā dzejnieka dzīves romāns. Rīga: Grāmatu Draugs.

Mauriņa, Zenta. (1929). Jānis Poruks un romantisms. Rīga: J. Roze.

Siksna, A. (1980). Par pērlēm, mīlestību un patiesību. No: Raiņa un Aspazijas gadagrāmata 1981. gadam (1945.-1953. lpp.). Västerås: RAF.

Vecgrāvis, Viesturs. (1995). Jānis Poruks un dažas latviešu romantisma īpatnības 19./20. gs. mijā. No: Materiāli latviešu literatūras un mākslas vēsturei (5.-19. lpp.). Rīga: Zinātne.

Veselis, Jānis. (1938). Jānis Poruks. No: Jānis Veselis. Rakstnieku sejas. Rīga: A. Gulbis.