post_img

Gedichtsammlungen "Jahresringe", 1969, "Herbstzeit", 1987, und die Trilogie "Bille", 1955–1999, von Vizma Belševica (1931–2005)

Vizma Belševica ist eine Lyrikerin, deren Gedichte die Freiheit des Schaffens und die Wahrheit der Worte zum Ausdruck bringen. Geboren 1931 in einfachen Verhältnissen im noch freien Lettland beginnt sie in ihrer Jugend zu publizieren und bringt insgesamt sechs Lyrikbände heraus, die auch in verschiedenen Neuauflagen und Auswahlbänden erschienen sind.

Ancītis, Valdemārs. (2006). Treju kamolu tinēja: Vizmai Belševicai – 75; „Mana” Belševica. No: Valdemārs Ancītis. Senču kalendārs 2006. un turpmākiem gadiem (183.-190. lpp.). 15. gadagāj.

Belševica, Vizma. (1999-2002). Raksti. 4 sēj. [Sastādītāja Inta Čaklā]. Rīga: Jumava.

Birzniece, Eva. (2011). Karš ar māti Agates Nesaules romānā „Sieviete dzintarā” un Vizmas Belševicas triloģijā „Bille”. No: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krāj. (88.-97. lpp.). 16. krāj. Sast. Zanda Gūtmane. Liepāja: [LiePA].

Dreimane, Valda. ([2006]). Vizmas Belševicas un Imanta Ziedoņa dzeja: ceļi uz patiesību. No: Valda Dreimane. Kad dzīvošu otru reizi: rakstu krāj. Valdas Dreimanes piemiņai (176.-184. lpp.). Sast. un koment. aut. Maija Meirāne. [Rīga]: Nordik. T.p. žurn. „Jaunā Gaita”, Nr. 84 (1971).

Dvīņu zīmē: Vizmas Belševicas nozīme latviešu literatūrā un vēsturē: konferences materiāli: 2006. g. 27. oktobris, Rīga. (2007). [Sastādījums Margita Gūtmane; redaktore Ieva Kolmane; vāka dizains Ivars Vimba]. Rīga: Karogs.

Ezergailis, Inta. ([2011]). Vizma Belševica, atgriežoties vēlreiz: estētika un morāle: [sievietes būtība V. Belševicas dzejā un autobiogrāfiskajā romānā Bille]. No: Inta Ezergailis. Raksti: sievišķais/vīrišķais un feminisms (448.-[474.] lpp.). [Rīga]: Zinātne.

Ezergailis, Inta. ([2011].) Vizma Belševica: sieviete un māja: [sievietes būtība V. Belševicas dzejā un autobiogrāfiskajā romānā Bille]. No: Inta Ezergailis. Raksti: sievišķais/vīrišķais un feminisms (430.-[447.] lpp.). [Rīga]: Zinātne.

Kubuliņa, Anda. ([1997]). Vizma Belševica: monogrāfija. [Rīga]: Preses nams.

Meškova, Sandra. (2003). Zaudētās valodas meklējumos: klusuma ģenealoģija Margitas Gūtmanes un Vizmas Belševicas autobiogrāfiskajā rakstībā. No: Feministica Lettica. 3.[laid.] (184.-199. lpp.). Rīga: Latvijas Universitāte.

Sebre, Sandra. (2003). Trauma un izturība latviešu sieviešu autobiogrāfiskajos darbos: [Vizmas Belševicas un Agates Nesaules proza]. No: Feministica Lettica. 3.[laid.] (264.-276. lpp.). Rīga: Latvijas Universitāte.

Skujenieks, K. (1987). Vizma: [Vizma Belševica]. No: K. Skujenieks. Paša austs krekls (46.-55. lpp.). Rīga: Liesma.